ජනපතිගේ ගැසට් නිවේදනයට අතුරු තහනම් නියෝගයක්

md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍug ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d ksl=;a l< .eiÜ ksfõokhg w;=re ;ykï ksfhda.hla ksl=;a lsÍug ta ms<sn|j bÈßm;a jQ fm;aiï i,ld neÆ ;%smqoa., úksiqre uvq,a, ;SrKh lf<ah'

ta wkqj wod< .eiÜ ksfõokh 07od f;la l,a ;eìK' w.úksiqre k,Ska fmf¾rd uy;df.a m%Odk;ajfhka hq;a ;%smqoa., úksiqre uvq,a,la yuqfõ fuu fm;aiï úNd.hg .eksks'

wLKavj Èk folla fm;aiï úNd. lsßfuka wk;=rej fYaIaGdêlrKh fuu ;Skaÿj m%ldYhg m;a lf<ah'

talai;a cd;sl mlaIh we;+¿ mlI lsysmhla" ue;sjrK fldñika iNdfõ idudðlfhla we;=¿j md¾Yaj 12la md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍug ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d .;a ;SrKh jHjia:d úfrdaë nj;a ta wkqj ue;sjrKh w;=re ;ykï ksfhda.hla ksl=;a lrk f,i Tjqka fYaIaGdêlrKfhka b,a,d isáfhah'

wud;Hjreka jk jdiqfoaj kdkdhlaldr" Woh .ïukams, uy;d we;=¿ md¾Yaj myla ckm;sjrhd .;a ;SrKh jHjia:dkql+, nj i|yka lrñka fm;aiïf.dkq lf<ah'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive