පාර්ලිමේන්තුව විසිරවීමට එරෙහි පෙත්සම් විභාගය හෙටට කල් යයි

md¾,sfïka;=j úiqrejd yßñka ckdêm;s;=ud ks;=la l< .eiÜ ksfõokh wj,x.= lrk f,i b,a,d fYaIaGdêlrKhg f.dkq lr we;s uQ,sl whs;sjdislï fm;aiï w.úksiqrejrhd m%uqL ;%smqoa., úksiqre uvq,a,la yuqfõ§ wog úNd. lr wjika ù ;sfí'

kS;sm;s lreKq oelaùu fyg fmrjre 10'00 wdrïN lsÍug kshñ;h'


ckdêm;sjrhdf.a .eiÜgqj wj,x.= lrk f,i b,a,ñka wo Wfoa fm;aiï 12la wêlrKhg bÈßm;a lr ;snqKq w;r kS;sm;sjrhd meñfKk f;la tu fm;aiï le|ùu wo iji 2 olajd l,a ;nd ;sì‚'

ta wkqj wo miajre 2'10g muK w.úksiqrejrhd m%uqL ;%smqoa., úksiqreuvq,a, bÈßfha§ kvqj h<s le|eú‚' fm;aiï 12ka fm;aiï wglg wod,j lreKq oelaùu wo miajre 5'20 muK jk f;la isÿ flß‚'

bka miq wog fm;aiïj, lreKq úuiSu k;r lr< w;r h<s;a jrla fyg Wfoa 10g fm;aiï h<s le|ùug wêlrKh kshu lf<ah'

fuu fm;aiï iïnkaOfhka wOHhkh lsÍug l,a wjYH nj kS;sm;sjrhd oekqï ÿkafkah'

fou< cd;sl ikaOdkh " tlai;a cd;sl mlaIh " ck;d úuqla;s fmruqK " fou< m%.;YS,s ikaOdkh we;=¿ mlaI o mqrjeishka lsysm fofkla o fuu fm;aiï f.dkq lrkq ,en ;sì‚'

kS;sm;sjrhd" ue;sjrK fldñIka iNdfõ iNdm;sjrhd we;=¿ idudðlfhda iy ue;sjrK flduidßia ckrd,ajrhd fuu fm;aiïj,ska j.W;a;rlrejka lrkq ,en isá;s'

fuu fm;aiu úNd.h .ekSug wjir fok f,i;a" fm;aiï úNd.h wjika jk f;la ue;sjrKh w;aysgqùfï w;=re ksfhda.hla ,nd fok f,i;a fm;aiï lrefjda b,a,d isáhy'

fm;aiï úNd.h oel n,d .ekSug ue;s weue;sjre" kS;S{jre" udOHfõ§yq we;=¿ úYd, msßila wêlrKhg meñK isáhy'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive