මුස්ලිම්වරුන් එක්වි තවුහිද් ජමාත් පල්ලියක් කඩයි

lelsrdj uvdgq.u m%foaYfha msysgd ;snQ ;õysoa cud;a ixúOdkfha  msßila je÷ï msÿï l< m,a,shla  lvd oeóug uvdgq.u uqia,sï ck;dj yd  m%Odk m,a,sfha idudðlfhda wo  ^29&  Èk l%shd l<y'

tys m%Odk iNdm;s tï' tÉ' tï' wlan¾ Ldka uy;d lshd isáfha ;u .ïudkfha mÈxÑ whl= úiska m%foaYfha orejkaf.a mqia;ld,hla i|yd bvï lene,a,la fjka fldg ;sìh§ úfoaYSh rgl ixúOdkhl uqo,aj,ska fuu ia:dkfha m,a,sh miq.sh ld,fha bÈ l< nj h'


ta wkqj j¾;udkfha rfÜ mj;sk ;;a;ajh ksid ;j;a m,a,shl wjYH;djhla fkdjk ksid ;u m,a,sfha ldrl iNdj tlaj fuu m,a,sh lvd bj;a lsÍug ;SrKh l< njo  fyf;u i|yka lf<ah'

miqj fuu uvdgq.u m%foaYfha mÈxÑlrejka úiska l=¿ f.ä Wmfhda.S lrf.k bÈfldg ;snQ m,a,sfha fldgia lvd ì| ouk wdldrh o wrdì wl=re j,ska ,shù ;snq m<lho lvd oud we;s wdldrh  oel .ekSug yelshdj ,eì‚'

fuu m,a,sh bÈlsÍu i|yd úfoaYSh rgj,ska uqo,a ,eî ;sfnk nj;a wrdì wlaIr j,ska uqo,a úhoï l< whf.a kdu f,aLkh M,lh igyka fldg ;sfnk njo Tjqka ta wlaIr fkdokakd nj i|yka lf<ah'

tu ia:dkhg meñ‚ uvdgq.u m%foaYjdiShl= jQ fudfyduâ  wóka uy;d lshd isáfha  fï lvd ouk m,a,shg kula fkd;snQ nj;a uqia,sï m,a,sh kñka ye¢kajQ njo ;jqysoa cud;a lKavdhu fuys je÷ï isÿ l< nj i|yka lf<ah' oeka bj;afldg fjk;a m,a,shla fkdj m%Odk m,a,shg meñK ´kEu whl=g  je§ug yels nj Tyq i|yka lf<ah'

uvdgq.u cqïud m,a,sfha msßi lshd isáfha fuu m%foaYfha isxy, ck;dj iuÕ  ld,hla ;siafia b;du;a iómj weiqre l< ;ukag fuu ;;a;ajh ksid  iudcfha oeä ydks odhl ;;a;ajhlg m;aj ;sfnk njh'

ta  ksid ;u .ïudkfha ish¨‍ fokdf.au leue;a; idlÉPd fldg kej;;a fuu m%foaYfha ck;dj iuÕ  tlaj lghq;= lsÍug wjeis ksid fuu úfoaY rgj,ska bÈl< m,a,sh lvd oeóug ;uka  yd ck;dj ;SrKh l< njo Tjqyq mejiqy'

oUq,a, - ldxpk l=udr Gossip Lanka Hot News Previous News Archive