එයාගෙන් මට තහංචි නෑ - තාරුකා වන්නිආරච්චි

újdy W;aijh fï jif¾§u .kakjd

Y%S isoaOd¾: f.!;u kdgH ud,dfõ uydudhd ìijf.a pß;h rÕmE ;dreld jkakswdrÉÑ fï Èkj, fg,s ;srh yev lrkafka í,elafï,a kdgHfha ‘j¾Id’ f,ih' fï úÈhg yuqjk ;dreld miq.shod újdy .súi .;a;dh' weh fï újdy .súi .ekSu yÈisfhau lf<a wehs@ wehf.a Ôjk iylrejd ljqo@ fï ;dreld ta .ek iy wehf.a Ôú;fha ;j;a úia;r lS wdldrhhs'


;dreld yÈisfhau újdy .súi .;af;@
yÈisfha .;a; ;SrKhla fkfjhs' uE;l§ iyNd.s jQ rEmjdysks jevigykaj,§;a uu fï .ek lsõjd' ta;a újdy .súi .ekSu ú;rla ksid jeä m‍%isoaêhla lf<a keye' újdy W;aijh fï jif¾§u .kakjd' oeka áflka ál talg iQodkï fjkjd'

ieñhd .ek úia;r lsõfjd;a@
thdf. ku ckl' jHdmdr la‍fIa;‍%fha lghq;= lrkafk'

fldfyduo ta yuqj we;sjqfKa@
wjqreÿ fol ;=klg ú;r fmrÈ úfoia ixpdrhla .syska isáh§ uq,skau y÷kd .;af;' uu rx.k Ys,amskshla lsh,d tod thd oekf.k b|,d keye' ta yuqj ;uhs miqj újdyùu olajd ÿrÈ. .sfha'

fhdackdj f.kdfj thdo@
Tõ'

wehs ;dreldg thd .ek ys; .sfha@
l;djg lshkjfk ys; .sh ;ek ud<s.dj lsh,d' uu ys;kafk m;df.k wdmq úÈhg fjÉp fohla fjkak we;s' iuyrúg ffojfha ,sheú,d ;sfhkak;a we;s'

újdy .súi .ekSu;a tlal ;dreld rx.khg fudlo fjkafk@
iqmqreÿ úÈhg rx.k lghq;= isÿ fjkjd' tajdg ;yxÑ od,d keye' uf.a l,d f,dalfha jev ál ta úÈhgu lrf.k hkjd'

fï wdorh .ek f.j,aj, wh fudkjo lsõfj@
wfma f.oßka tl mdrgu ug leue;a; ÿkafk keye' wms l;dny lr,d ;SrKhla .;a;dg miafi thdf. ir,lu iy ksy;udkSlu .ek wfma f.or Tlafldau,d l;d jqKd' fudk foa ;snqK;a ukqiailu iy ir,lu ke;akï jevla keye' thd <Õ ir,lu jf.au ukqiailu Wmßufhka ;sfhkjd' fyd| ukqiaifhla'

;dreld wdorh .ek ys;kafk fldfyduo@
fláfhkau lsõfjd;a fofokd w;r jQ úYajdifha ne£uhs' ta úYajdih we;s lr.kafk fldfyduo lshk wjfndaOh ;sfnkak ´kE' ta jf.au fofokdg fofokd w;r we;s ne£u oefkkakg ´kE'

cklg Tn flfrys ys; .syska ;sfhkafk wehs@
ta .ek uu weyqfj keye' thd lsõfj;a keye' flfkl=g ys; hkak leue;a;la ;sfhkak tmdhe' ta jf.au yefudaf.u ukfia ;sfhkjfk ;uqka leue;s rEmhla ueú,d' b;ska thdf.a ukfia we¢,d ;snqKq rEmh uu fjkak we;s'

‘újdyh’ hkq fudk jf.a fohla lsh,o ys;kafk@
iuyr úg oe,s msysfhka lsß lkjd jf.a jevla fjkak mq¿jks' wms .kak mqxÑ ;SrK mjd yßhg ys;,d n,,d .kak ´kE' újdyh iqkaor jkafk wms .kakd ;SrK ;Skaÿ wkqjhs' ta jf.au fmd<fõ mh .y,d Ôj;ajk iylrefjla tlal Ôj;afjkak yßu f,fyishs' t;fldg m‍%Yak;a wvqhs'

wo fokafkla ùu .ek oefkkafk fldfyduo@
f,dl= fjkila keye' thd ug ;yxÑ od,d keye' iqmqreÿ ieye,aÆfjka uu uf.a jev ál lrf.k hkjd' yenehs oeka thd ksid uf.a jev myiq fj,d'

fldfyduo f.or lghq;=@
;ju b;ska lekaodf.k .sfha keyefk' fyd| .Dy‚hla" fyd| ìß|laùu ;uhs uf.a wruqK' wfma f.or wdjdu uu rig Wh,d thdg lEu fokjd' ckl kï lshkafk uu Whk lEu rihs lsh,d' fldfydug;a wÆ;a wÆ;a úÈhg lEu cd;s yokak uu wdihs' yenehs wfma wïudg ;rï ug ;ju rig Whkak neye'

fï Èkj, l,d lghq;= fldfyduo@
í,elafï,a iy ufyaIsld fg,s kdgH fofla jev lrkjd'

fï olajd fldmuK ks¾udK ixLHdjlg odhl fj,d ;sfhkjo@
‘iqnd’ kdgHfhka mgka .;af;' fï olajd ks¾udK 70lg ú;r odhl fj,d ;sfhkjd'

;dreld fudkjf.a flfklao@
fláfhkau lsõfjd;a yßu ir, flfkla' ieye,aÆfjka Ôj;afjkak W;aidy .kak flfkla'

újdyfhka miqj rÕmEu .ek ys;kafk fldfyduo@
mqoa.,sl Ôú;hhs l,d Ôú;hhs iunrj lrf.k hdu uf.a wruqKhs' l,dfjka wE;a fjkafk kï keye' ug fï iEu fohlau ,enqfK l,dj ksihs' f.oßkaj;a ieñhdf.kaj;a l,dfjka bj;afjkak lsh,d ;yxÑ keye' l,dj ksid ,enqKq f.!rjh .ek yefudagu wjfndaOhla ;sfnkafk'

ieñhdf. mjqf,a wh fudk jf.ao@
ldf.j;a mqoa.,sl;ajhg w; odk wh fkfjhs' yßu ir,j Ôj;ajk fyd| ldre‚l mjq,la'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive