නෙල්නා සමාගම හලාල් ඉවත් කරයි !

fk,akd ^Nelna& iud.u ish ksIamdok j,ska wo ^31& isg y,d,a ,dxPkh bj;a lrk nj tu iudfï idudkHdêldÍ ^úl=Kqï $ fjf<|& lms, rdcmlaI uy;d lshhs'fk,akd ^Nelna& iud.ug jir 20la msÍu .ek Bfha ^30& fld<U ,hsÜ yjqia .ef,a fydag,fha meje;s oekqj;a lsÍfï udOH yuqfõ§ Tyq fï nj lshd isáfhah'


ish mdßfNda.slhkaf.a" fj<| uy;=kaf.a yd fnodyßkakkaf.a oeä b,a,Su u; fk,akd iud.fï iNdm;s tã .=Kmd, kdkdhlaldr uy;d we;=¿ wOHlaI uKav,h fï ;SrKhg t<ô nj Tyq jeäÿrg;a i|yka lf<ah'jir 2014 § o fujeksu ;;a;ajhla we;sùfuka y,d,a ,dxPkh bj;a lsÍug isÿjQ nj;a" tys§ ish wdh;khg ,laI 60l muK w,dNhla isÿjQ nj;a" flfiajqjo miqj we;sjQ n,mEï fya;=fjka kej; y,d,a ,dxPkh .ekSug ;j;a ,laI 60la muK úhoï jQ nj;a rdcmlaI uy;d lshd isáfhah'

fï mdvqj isÿjkafka idudkHfhka ;=kauilg weiqreï .nvdlr ;nd .ekSu w;HjYH jk neúka tfia ,dxPkhla bj;a lsÍug fyda tl;= lsÍug isÿjk úg .nvd lr ;enQ weiqreï úkdY lsÍug yd kj weiqreï ksIamdokh i|yd wÉÑ ieliSug hk ldrKdj,g jehjk úhou ksid hehso Tyq jeäÿrg;a mejiSh'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive