සහරාන් අම්පාර නායකයාට දුන් ලක්ෂ 50ක් සොයා ගැනේ

l,auqfka ishdï iÕjd ;snq remsh,a ,laI 50la yuqfjhs-ududg jeä mßiaiug wrka ;shkak §,d

rdcH nqoaê fiajdfõ wïmdr ld¾hd,hg ,eneKq f;dr;=rla wkqj §¾> úu¾Yhkhlska miqj iydrkaf.a wïmdr Èia;%sla kdhlhd jk l,auqfka ishdï úiska iÕjd ;snq remsh,a ,laI 50l uqo,la wïmdr fmd,Sish iuÕ tlaj w;awvx.=jg f.k ;sfí'ñka ,laI 15 la Èk follg muK fmr fidhd.;a w;r b;sß ,laI 35 uqo, wo^31& fidhd .kq ,eìh'

oekg i;s follg muK fmr Ydyq,a yóâ yóia fudfyduâ ke;fyd;a l,auqfka ishdï" tfia;a ke;skï wnq yika kñka y÷kajkq ,nk mqoa.,hd w;awvx.=jg f.k /|jqï Ndrfha ;ndf.k m%Yak lrk w;r Tyqf.ka ,o f;dr;=re wkqj fuu uqo,a fidhd f.k ;sfí'

l,auqfka ishdïf.a ududg fuu uqo,a È ;snq w;r Tyqf.a ksji ;=< w,audßfha ;snq l,siïj, idlal=fõ uqo,a fldgila ;snq w;r ;j;a uqo,a fldgila iS'ã' ;eá l%shd;aul lrk hka;%hla ;=< ;sì fidhd .eksug nqoaê fiajd ks,odßka iy fmd,Sish iu;aj ;sfí'

fuhg wu;rhj r;a;rka ud, folla"lrdnq fcdavqjla"uqoaola o wdrlaIl wxY úiska fidhd .kq ,eìh'

l,auqfka ishdï úiska wÜgd,fÉk l,mqjl iÕjd ;snq ,ema fgdma mß>Khlao fidhd .eksug nqoaê wxY ks,Odßka iu;aj ;sfí'

uehs ui 26 fjks Èk iydrdkaf.a ifydaorhd jk fihsks úiska fndïnh mqmqrejd .eksug fmr fuu uqo,a iy ,emafgdma mß>Klh ,nd ÿka nj l,auqfka ishdï wdrlaIl wxYj,g mjid ;sfí'

fuu mß>Klh b;du;a wdrlaIdjg ;nk f,ig iydrka f.a wïmdr kdhlhd jk ishïg mejiq nj mÍlaIKj,È ;yjq/ lrf.k ;sfí'

ta wkqj fuu mß>Klh iydrka úiska Ndú; l, mß>Klh nj nqoaê wxY ks,Odßka úYajdY lrhs'

fuu mß>Klfha we;s o;a; fidhd .eksug wdrlaIl wxY lghq;= lrñka isák w;r fuhska ,nd.kakd f;dr;=re bÈß mÍlaIK lghq;=j,g jeo.;a fjkq we;ehs wdrlaIl wxY úYajdY lrhs'

rdcH nqoaê fiajfha ks,Odßka f.a f;dr;=re wkqj wïmdr Èidj Ndr ksfhdacH fmd,siam;s wfhaI lreKdr;ak uy;df.a Wmfoia u; wïmdr fldÜGdY Ndr fmd,sia wêldß iduka; úfcfialr uy;df.a fuyh ùfuka fmd,sia mÍlaI boaou,a f.dv uy;d we;=¨‍ ks,odßka úiska fuu fufyhqug tlaúh'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive