බුධ මිථුන රාශිගත වීම ඔබට?

.%y uKav,fha mxp uyd mqreI fhda. n,hla we;s lrkakd jQ .%yhska w;ßka nqO .%yhdf.ka Wodjkakd jQ Nø fhda. n,h 2019 cqks ui 2 jk bre Èk mdkaor 12 miqù ñks;a;= 21g nqO ñ:qk rdYs .;ùula iuÕ Wodfjhs' nqO .%yhd ñ:qk rdYsfhys wÕyreg wh;a uqjisri kelf;a ;=kajk y;rjk mdoj,;a rdyqg wh;a wo kelf;a iïmQ¾Kj;a .=reg wh;a mqkdjdi kelf;a m<jk fojk ;=kajk mdoj,;a .ukska 2019 cqks ui 21 jk lsú Èk mdkaor 2hs ñks;a;= 31 olajdu n,j;a jQ .ukl fhfokq we;'

fuu jljdkqj ;=<§ ñ:qk" lkHd" Okq yd ók ,.ak ysñhkag mxp uyd mqreI fhda. n,hla jQ Nø fhda. n,fha M, w;ajk w;r fuu jljdkqj ;=< W;am;a;sh ,nk by; ,.akj, ¥ orejka ygo fuu fhda. n,fha Yla;Sh w;afõ' fï fya;=fjka ishqï nqoaêhla ysñ YÍr Yla;sfhka hqla; WmfoaYljreka bxðfkareka jeks nqoaêu;a mqoa.,hka f,i n, iïmkakj rfÜ Ôj;a ùug Nd.H ,nk whj¨‍ka njg Tjqka m;ajkq we;'

nqO ñ:qk rdYs.; ùu ;=<ska wm rgg w;ajk n,mEu ms<sn|j úuid ne,Sfï§ wOHdmksl lghq;= ms<sn|j úúO m%d¾Yjj,ska úfõpk t,a, jk w;r wOHdmksl wdh;khla wdY%s;j wY=N isÿùula o lsishï ydkshla o jd¾;d fõ' hïlsis ks¾udKhla fjkqfjka kS;suh .eg¨‍jla o u;=jk ld,hls' md¾,sfïka;=fõ weu;sjrekaf.a ks,;, fjkia ùula fyda uka;%Sj/ka w;r jdo újdo we;sùï yd lS¾;s kduj,g ydks ùïo isÿjk ld,hla fjhs' mdi,a hk orejka úúO fya;= u; wk;=rej,g ,laùïo jd¾;d jk ld,hls'

úfoaYSh jYfhka ikaksfõok yd ;eme,a lghq;=j, .eg¨‍ o udOHfõ§kag yd f,aLlhskag udrlo we;sjk w;r ckudOH wdh;khlg ;%ia; m%ydrhlao t,a,ùu fya;=fjka uyckhd ;=< le<ô<s iajNdjhla o Woa.; jkakd jQ ld,hla fõ'

,.akh wkqj Tng

fïI - ks¾udKYS,S woyia

Tng hym;a M, w;ajk w;r Tnf.a lghq;= id¾:l fjhs' ks¾udKYS,S woyia cks; jkakdjQ;a ld,hla fõ' flá .ukaj,ska M, w;alr .;yels jljdkqjls'

jDIN - wd¾Ól jdis

Tnf.a jpkfha n,hg wka whj kïujd .;yels jk ld,hla fõ' wd¾Ól jdis w;ajk w;r wOHdmksl lghq;=j, ksr; ù isák whg hym;a M, w;ajkq we;'

ñ:qk - w;ñg ñ, uqo,a

Tng mxp uyd mqreI fhda. n,hla jk Nød fhda.h ysñùfuka Tnf.a lghq;= id¾:l fõ' wka wh w;r lemS fmfkk ;;a;ajhla we;s ùfuka mjq,a Ôú;h o id¾:l fjhs' w;ñg ñ, uqo,a .ejfik ld,hls'

lgl - lemS fmfka

Tnf.a lghq;=j,g úúO ndOd we;sjk w;r mjq,a Èúfha o iu.sh m¨‍ÿ jkq we;' f,aLk lghq;=j, ksr; ù isák whg hym;a jk w;r kj ks¾udK ìys lsÍug o yels ld,hla fõ' 

isxy - jHdmdr jdis

Tng hym;a jk w;r W;aiyh u; Tnf.a lghq;= id¾:l lr.; yels ld,hls' jHdmdßl lghq;=j, ksr; jk whg;a w¨‍;ska jHdmdr wdrïN lrk whg;a b;d Y=N wd¾Ól jdis w;ajk ld,hla fõ'

lkHd - fiajd Wiiaùï

Tng mxp uyd mqreI fhda. n,hla jQ Nøfhda. n,fhka M, w;ajk w;r fiajd ia:dkfha Wiia ùï wfmalaId l< whg n,dfmdfrd;a;= bIaGùï o kj relshd wfmalaId l< whf.ao n,dfmdfrd;a;= o iM, jk ld,hls' wka wh w;r lemSfmfkk ;;a;ajhg m;ajkq we;'

;=,d - wd.ñl lghq;=

jeämqr ;ud .ek muKla is;d lghq;= lrk ld, iSudjls' wOHdmk lghq;=j, ksr; ù isák whg hym;a M, w;ajkq we;' wd.ñl lghq;= fjkqfjka jeämqr ld,h .; lrkakdjQ;a jljdkqjla o fõ'

jDIaÑl - iakdhq mSvd

Tnf.a ld¾hj,g úúO ndOdjka we;sjk ld, iSudjla fõ' jHdmdßl lghq;=j, ksr; whg ,dn w;ajk w;r kj jHdmdr wdrïNhg o hym;a jk ld,hla fõ' iakdhq mSvd u;=jkq we;'

Okq - iduh yd i;=g

Tng hym;a M, Wodjk w;r mxp uyd mqreI fhda. n,hla jQ Nø fhda.fha M, w;ajkq we;' újdy Ôú;fha i;=g yd iduh we;sjk w;r jHdmdßl lghq;=j, ksr; whg o b;d Y=NM, ,efí'

ulr - ffjria frda.

Tnf.a lghq;=j,g ndOd f.k fok ld, iSudjla jkq we;' Tnf.a keoEhkaf.ka Tng Woõ Wmldr w;ajk kuq;a ffjria wdndOhla YÍr .;úh yels neúka m%fõiïjkak'

l=ïN - bf.kSug fyd|hs

wOHdmk lghq;=j, ksr; ù isák whg hym;a M, w;ajk w;r wka wh wNsnjd bf.kSï lghq;=j, ksr; jk ld, iSudjla fõ' iakdhq yd kyr .; frda. mSvdjla o f.k fok ld,hla fõ'

ók - kj foam,la

Tngo mxp uyd mqreI fhda. n,hla jQ Nø fhda.fha M, w;ajk w;r Tn lrk lghq;= ish,a, id¾:l jk jljdkqjls' kj foam,la ñ,§ .ekSug;a W/u ysñlï ,nd.ekSug;a hym;a ld,hla jkq we;'

fcHd;sI kkaok
m%ùK fcHd;sIfõÈ fcHd;sIdpd¾h
f¾Kql úl%uisxy
iqjKek fcHd;sI m¾fhaIKdh;kh
T,fndvqj" f.dakm,

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive