තවුහිද් සංවිධානයට කෝටි ගණන් මුදල් එවූ ඉංජිනේරුවා අත්අඩංගුවට

fi!Èh iy lekvdj hk rgj, ikaksfõok bxðfkarejl= jYfhka fiajh lrñka isá ;jqysoa cud;a ;%ia; ixúOdkhg remsh,a fldaá .Kkska uqo,a tl;= lr tjQ njg iellrk Y%S ,dxlsl uqia,sï bxðfkarejl= jQ fudfyduâ iySka kiq¾§ka ^53& fydfrdõm;dk fmd,sish uÕska fmf¾od ^01& foysj, fmd,sia jifï§ w;awvx.=jg f.k ;sfí'

óg i;s lSmhlg fmr fydfrdõm;dk fmd,sish uÕska ;jqysoa cud;a ;%ia;hkag Woõ Wmldr l<ehs ielmsg úÿy,am;sjrhl= iy jHdmdßlhl= w;awvx.=jg .kq ,eì‚' fudjqka fofokdf.ka m%Yak lsÍfï§ ;õysoa cud;a ;%ia;hkag uqo,ska Wmldr l< fndfyda fofkl=f.a f;dr;=re wkdjrKh ù ;sfí' ta wkqj tu mqoa.,hska fidhd fydfrdõm;dk fmd,sish uÕska fufyhqï isÿlrkq ,nhs'


ta wkqj fuu úÿ,s ixfoaY bxðfkarejd ms<sn| f;dr;=re fy<slr .;a fmd,sish Tyq kej;S isá je,a,j;af;a ksjila jg,d w;awvx.=jg f.k ;sfí'

fuu bxðfkarejd furg úYajúoHd,hlska fyda fjk;a Wiia wOHdmk wdh;khlska bxðfkare Wmdêh ,nd.;a whl= fkdjk nj mjik fmd,sish fudyq úfoaY rglska tu Wmdêh ,ndf.k lekvdfõ iy fi!Èfha fiajh lr we;s nj mejfia'

fi!Èfha isáh§ ;jqysoa cud;a ixúOdkhg iïnkaO ù we;s fudyq tys isg tu ixúOdkhg fudyqf.a uqo,a muKla fkdj fjk;a msßif.kao uqo,a ,nd.ksñka furgg tjd cud;a ;%ia;hkag úYd, uQ,H mß;Hd.hla lr we;ehs iel flf¾'

miq.sh mdial= bßod fndaïn msmsrùfï isoaêhg fmr furgg meñK we;s fuu bxðfkarejd tu fndaïn msmsrùfï ie,iqïj,go ;dlaI‚l l%u Tiafia Woõ Wmldr lrkak we;s njgo iel flf¾'

fuu iellre úiska ;%ia; ixúOdkhg ,nd§ we;s uqo,a m%udKh fldmuKo hkak wkdjrKh lr.ksñka isák w;r fudyq úiska remsh,a fldaá .Kkl uqo,a tjkakg we;ehs úYajdi flf¾'

w;awvx.=jg .kq ,enQ iellre fydfrdõm;dk m%foaYfha mÈxÑlrejl= njo mejfia' iellre iïnkaOfhka fydfrdõm;dk fmd,sish jeäÿr úu¾Yk mj;ajdf.k hkq ,nhs'

úchdks tÈßisxy iy Wmd,s lreKdr;ak

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive