ආණ්ඩුවේ සියලුම මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් ධුරවලින් ඉවත් වෙයි

wdKavqfõ ;k;=re ork ishÆu uqia,sï wud;Hjreka" ksfhdacH wud;Hjreka" rdcH wud;Hjreka OQrj,ska bj;a ùug ;SrKh lrhs - rdjq*a ylSï

wdKavqfõ isák uqia,sï ckhd ksfhdackh lrk leìkÜ wud;Hjreka rdcH wud;Hjreka" leìkÜ fkdjk wud;Hjreka iy ksfhdacH wud;Hjreka ish OQrj,ska b,a,d wiaùug ;SrKh l< nj Y%S ,xld uqia,sï fldx.%ifha kdhl rjq*a ylSï uy;d mjihs'

óg iq¿ fudfyd;lg fmr wr,sh.y ukaÈrfha§ udOH yuqjla mj;ajñka Tyq fï nj i|yka lf<ah'

w.%ud;Hjhrhd we;=¿ wud;H uKav,h iuÕ mej;s idlÉPdjlska wk;=rej fuu ;SrKh .;a nj rjq*a ylSï uy;d lshd isáfhah'
b,a,d wiajQ uqia,sï cd;sl wud;Hjrekaf.a kï ,ehsia;=j my;ska fõ

*hsid,a ldisï - fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH rdcH wud;H

rjq*a ylSï - k.r ie,iqï" c,iïmdok iy Wiia wOHdmk wud;H

wíÿ,a y,Sï - ;eme,a fiajd yd uqia,sï wd.ñl lghq;= wud;H

lî¾ yISï - uydud¾. yd ud¾. ixj¾Ok iy Lksc f;,a iïm;a ixj¾Ok wud;H

wíÿ,a,dya uyarE*a - jrdh yd Jdúl lghq;= ksfhdacH wud;H

tÉ' tï' tï' yÍia - m<d;a iNd yd m<d;a md,k rdcH wud;H

ßidâ nÈhq§ka - l¾udka; yd jd‚c lghq;=" È.=ld,Skj wj;eka jQ mqoa.,hka kej; mÈxÑ lsÍu" iuqmldr ixj¾Ok iy jD;a;Sh mqyqKq yd ksmqK;d ixj¾Ok wud;H

fihahsâ w,S idyS¾ ujq,dkd - iudc iún,.ekaùï rdcH wud;H

wó¾ w,s isydíÈka - lDIsl¾u" jdßud¾. iy .%dóh wd¾Ól lghq;= rdcH wud;H

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive