ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන: ශ්‍රී ලංකාවට පළමු ජයග්‍රහණය

tx.,ka;fha fï Èkj, meje;afjk f,dal l=i,dk l%slÜ Y+r;dj,sfha§ ish m<uq ch.%yKh w;am;a lr.ekSug Y%S ,xldj iu;aúh'ta fõ,aifha ldä*a kqjr fid*shd .d¾âka l%Svdx.Kfha§ we*a>ksia;dkhg tfrysj ,l=Kq 34 l ch.%yKhla jd¾;d lrñks'

;rÕfha ldisfha jdish ÈkQ we*a.ksia;dk lKavdhu m<uqj mkaÿ heùug ;SrKh lf<ah'j¾Idj fya;=fjka ;rÕh k;r lrk úg Y%S ,xld lKavdhu mkaÿjdr 33la wjidkfha § lvq¨‍ 8la oeù ,l=Kq 182la /ia lr isáfhah'kuq;a j¾Idj ksid meh follg wdikak ld,hla m%udo ùu fya;=fjka tla bksula mkaÿjdr 41lg iSud lrk ,§'fÊ*aß jekavfia" ñ,skao isßj¾Ok iy wúYal m%kdkaÿ cQks 04 ;r.hg l%Svd lsÍug o we;=<;a ù fkdisáhy'

Y%S ,xld bksu wdrïN lrñka kdhl Èuq;a lreKdr;ak iy l=i,a fmf¾rd m<uqj msáhg msúishy'mkaÿ 45l§ ,l=Kq 30la /ia lr.;a Èuq;a lreKdr;ak Wv mkaÿjla ,nd §fuka oeù .sh w;r" l=i,a fmf¾rd mkaÿ 81lg uqyqK foñka ,l=Kq 78la /ia lf<ah' ju;a ms;slrefjl= jk 28 yeúÈß l=i,a fmf¾rdf.a bksu y;f¾ myrj,a 8lska j¾Kj;a úh'

l=i,a fmf¾rd wekacf,da ue;sõia" Okxch o is,ajd iy kqjka m%§ma ,l=Kq fkd,nd oeù .sh w;r" mkaÿ follg uqyqK ÿka l=i,a fukaäiag wo Èk ,nd .; yels jQfha o ,l=Kq folla mu‚'

j¾Idj fya;=fjka ;r.h k;r lrk úg iqrx. ,laud,a iy ,is;a ud,sx. mkaÿjg myr foñka isáhy'

,ysre ;sßudkak ,l=Kq 25hs'

l=i,a fukaäia ,l=Kq 2hs

Okxch o is,ajd ,l=Kq 0hs'

wekacf,da ue;sõia 0hs'

;sir fmf¾rd ,l=Kq 2hs'

biqre Wodk ,l=Kq 10hs'

,is;a ud,sx. ,l=Kq 4hs'

iqrx. ,laud,a fkdoeù ,l=Kq 15hs'

kqjka m%§ma 0hs'we*a.ksia;dk lKavdhfï oÕ mkaÿ hjk fudfyduâ kî 22fjks mkaÿjdrfha § lvq¨‍ ;=kla ojd .ekSug iu;a ú‚' mkaÿjdr kjhla hejQ Tyq ,nd .;a uq¿ lvq¨‍ ixLHdj y;rls'fõ. mkaÿ hjk oõ,d;a iødka iy oÕ mkaÿ hjk rISâ Ldka lvq¨‍ fol ne.ska ,nd .;ay'miq.sh fikiqrdod f,dal l=i,dk ;rÕdj,sfha uqyqK ÿka m<uq ;rÕfha§ Y%S ,xldj kjiS,ka;h yuqfõ wka; mrdchlg m;aúh'

2019 f,dal l=i,dk ;r.dj,sfha Y%S ,xld lKavdhu iyNd.S jk f;fjks ;r.h cqks 07 fjksod mdlsia;dkh iu. ì%iag,ays meje;aùug kshñ;h'Y%S ,xld lKavdhu È.ska È.gu uqyqK fok mrdchka .ek iudc udOH cd,j, fYdalh" fldamh fukau ydiH uqiq jQ jels m< fjñka ;sfí'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive