එන ජනාධිපතිවරණයට මං තරග කරන්නෙත් නෑ- ජනපති

tk ckdêm;sjrKhg ux ;r. lrkafk;a kE uyskaog iydh fokafk;a kE tcdmfhka ;reK cjhla wdfjd;a Wojq lrkjd- ckm;s

ó,. ckdêm;sjrKhg ;r. je§ug ;uka bÈßm;a fkdjk nj ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d úiska mjid we;s nj jd¾;d fjhs'Bfha Èk mej;s leìkÜ uKav, yuqfja§ ckdêm;sjrhd tlai;a cd;sl fmruqKq weu;sjreka iu.ska fua nj ioyka lr ;sfna'

tu ckdêm;sjrKhg tcdmfha ;reK cjhla we;sj ksis u.g tkafka kï thg iydh §ug ;uka iQodkï njo Tyq mjid we;'bÈß ckdêm;sjrKfha§ ;uka lsisu fya;=jlg uyskao rdcmlaI uy;dg fyda Tyq ksfhdackh lrk mlaIhg iyfhda.h fkdfok nj;a ckdêm;sjrhd jeä ÿrg;a wjOdrKh lr we;'

Y‍%S ,xld fmdÿck fmruqK yd Y‍%S ,xld ksoyia mla‍Ih w;r kj ikaOdkhla ioyd idlÉpd meje;afjñka ;sìh§ ckdêm;sjrhd úiska fuu m‍%ldYh lr ;sîu úfYaI;ajhla orhs'kj ikaOdkfha ckdêm;s wfmala‍Il;ajh j;auka ckm;sg;a w.ue;s Oqrh uyskao rdcmla‍I uy;dg;a Èh hq;= njg Y‍%S,ksm uy f,alïjrhd úiska lrk ,o m‍%ldYhlg fmdÿck fmruqfKka t,a, jQfha oeä úfrdaOhls'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive