තනතුරු අත්හැරියාට වරප්‍රසාද එහෙමමයි

uqia,sï weue;sjrekaf.a b,a,d wiaùu r.mEula
weue;s ;k;=rej,ska bj;a jk nj m%ldYhg m;a l<o uqia,sï uka;%sjreka kj fokdf.a ;k;=rej,g wod< lsisÿ jrm%idohla fï jk f;la bj;a lr ke;ehs wdKavqfõ fcHIaG m%ldYlfhla mejeiSh'ta wkqj Tjqkag ysñ wdrlaIdj" ks, jdyk" ld¾h uKav, iy md¾,sfïka;= jrm%ido ta whqßkau ,nd § ;sfí'

bj;a jQ leìkÜ weue;sjreka" rdcH iy ksfhdacH weue;sjrekag ,nd§ ;snQ weue;s wdrlaIl wxYfha ks,OdÍka bj;a lr fkdue;s nj weue;s wdrlaIl fldÜGdih Ndr ksfhdacH fmd,siam;s m%sh,d,a Èidkdhl uy;d mejeiSh'

ta wkqj ysgmq leìkÜ wud;Hjreka jk rdjq*a ylSï" ßIdâ nÈhq§ka iy lî¾ yISïg weue;s wdrlaIl wxYfha ks,OdÍka oi fokd ne.ska iy wdrlaIl ;¾ck u; úfYaI fmd,sia n<ldfha wdrlaIdjo fhdojd ;sì‚' yISïg weue;s wdrlaIl wxYfha ks,OdÍka oi fokd ne.ska ,nd§ ;sì‚' Bg wu;rj rdcH weue;sjrekag iy ksfhdacH weue;sjrekag weue;s wdrlaIl ks,OdÍka yh fokl=f.a wdrlaIdjla § ;sì‚'

fï w;r wo ^06&od fmrjrefõ wdrlaIl f,alïjrhdf.a m%Odk;ajfhka meje;afjk wdrlaIl lñgq /iaùfï§ fï .ek idlÉPd lsÍug kshñ; njo ksfhdacH fmd,siam;sjrhd lSfõh'

ßIdâ nÈhq§ka" rdjq*a ylSï iy lî¾ yISï hk uka;%sjrekag md¾,sfïka;=fõ ;jÿrg;a bÈßfm< wiqka mekùug ;SrKh ù ;sfí'

ßIdâ nÈhq§ka iy rdjq*a ylSï hk uka;%sjrekag mlaI kdhlhka hk moku u; iy lî¾ yISï uka;%sjrhd tcdm iNdm;s hk moku u; wiqka mkjk f,i iNdkdhl ld¾hd,fhka b,a,Sï lr we;s nj md¾,sfïka;=fõ fcHIaG ks,Odßfhla mejeiSh'

fï i|yd mlaI kdhl /iaùfï§ wkque;sh ,ndf.k we;s njo jd¾;d fõ'tfy;a weue;s ;k;=re w;ay< fiiq msßig miqfm< wiqka mekùug kshñ;hs'tu wiqka mekùugo yelshdj we;af;a Tjqka weue;s ;k;=rej,ska bj;a jQ nj ckdêm;s f,alï ld¾hd,fhka md¾,sfïka;=fõ uy f,alïjrhdg oekqï §fuka wk;=rej njo by; ks,Odßhd lSfõh'

flfia fj;;a tcdm Wm kdhl ;k;=f¾ isáh§ weue;s ;k;=frka bj;a flreKq rú lreKdkdhl uka;%sjrhdg tu ld,fha miqfm< wiqka mekùug l:dkdhljrhd lghq;= lf<ah' mlaI kdhl moku u; bÈßfm< wiqka mekùu isÿlrkjd kï Woh .ïukams," pkaøisß .cër" ù' rdOdl%sIaKka yd m,ks È.ïnrka hk ue;s weue;sjrekago bÈßfm< wiqka mekúh hq;= njg taldnoaO úmlaIh fpdaokd lrhs'

Tjqka fï .ek wo ^06od& md¾,sfïka;= /iaùfï§ l:dkdhljrhdf.a wjOdkhg fhduq lsÍug kshñ;h'fï w;r wud;H ;k;=rej,ska bj;a jQ lsisÿ uka;%sjrhl= ish ks, r: Ndr § fkdue;s njo jd¾;d fõ'Bg wu;rj Tjqkaf.a fm!oa.,sl ld¾h uKav, Ndú; l< ks, r: iy ld¾hd,o ;jÿrg;a Tjqka Ndú; lrk njo úYajdi lghq;= wdrxÑ ud¾. ;yjqre lf<ah'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive