ජනපති ආරක්ෂක කවුන්සලයට මාව සහභාගී කරගත්තෙ නෑ - පොලිස්පති

fmd,siam;s mQð;a chiqkaor uy;d mdial= breÈk ;%ia; m%ydrh iïnkaOfhka j.lsj hq;= njg úfõpkh lr ckm;s Tyqg bj;ajkakg kshu l< miqj Tyq bj;aj fkd.sh ksid wksjd¾h ksjdvq hjd isák w;r Tyq fjkqjg jevn,k fmd,siam;sjrfhl= fï Èkj, lghq;= lrhs'

mdial= breÈk ;%ia; m%ydrh iïnkaOfhka fidhd ne,Sug m;a l< md¾,sfïka;= úfYaI ldrl iNdj yuqfõ idlaIs bÈßm;a lsÍug wo  mQð;a chiqkaor meñks w;r tys§ idlaIs ,nd foñka Tyq lshd isáfha" wdrlaIl ljqkai,h fj; iyNd.S ùug wjYH fkdjk nj ckdêm;sjrhd úiska mejiq nj tjlg wdrlaIl f,alïjrhd ;udg mjid isá njhs'

ia:dkudre ùï iïnkaOfhka ;sfnk lghq;a;lg ;ud Tlaf;dan¾ 23 jk Èk wdrlaIl uKav,hg iyNd.S jq nj;a ta yereK úg ;udg Tlaf;dan¾ udifha isg iïnkaO ùug wjYH fkdue;s nj jdÑlj oekqï ÿka nj;a fmd,siam;sjrhd fuys§ lshd isáfhah'

tjlg wdrlaIl wud;HdxYfha f,alï OQrh oerE lms, ffjoHr;ak uy;d fuu ksfhda.h jdÑlj ,nd ÿka nj o fmd,siam;sjrhd jeäÿrg;a mejiSh'

;ud úiska wdrlaIl uKav, /iaùug iïnkaO ùug wjYH fkdue;s nj oekqï ÿka ksid ;ud Bg tlafkdjQ nj lshd isáfhah'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive