නාමල් රාජපක්ෂ සැප්තැම්බර් 17 යුග දිවියට

úmlaI kdhl uyskao rdcmla‍I uy;df.a jeäuy,a mq;a md¾,sfuka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI uy;d ;j;a yßhgu udi 3 lska ,nk iema;eïn¾ ui 17 jeks Èk újdy Èúhg t<efUk nj m%ldY lr ;sfí' kdu,a rdcmlaI uka;%Sjrhd ish újdyh iïnkaOfhka m%:u jrg fy<sorõ lr we;af;a bka§h w.ue;s kf¾kaø fudaÈ uy;dgh'


flá ixpdrhla i|yd bl=;aod Èjhskg meñ‚ kf¾kaø fudaÈ uy;d iy uyskao rdcmlaI uy;d w;r yuqjla fld<U uqksodi l=udr;=x. mdf¾ msysá bkaÈhdkq uyflduidßiajrhdf.a ks, ksjfia§ jk  zzbkaÈhd yjqia˜‍ys meje;aú‚'

uyskao rdcmla‍I úmlaI kdhl iu. kdu,a rdcmla‍I uka;%Sjrhd o tys f.dia isá w;r kdu,a ÿgq ú.i bka§h w.ue;sjrhd iskduqiq uqyq‚ka Tyqf.ka f;dr;=re úuid isáfhah' túg kdu,a rdcmla‍I uy;d kf¾kaø fudaÈg m%ldY lr isáfha ;ud iema;eïn¾ ui 17 jeks Èk újdy jk njh' tie‚ka bka§h w.ue;sjrhd iema;eïn¾ ui 17 jeks Èku f;dard .;af;a wehs oehs msuhd isáfhah'

kdu,a rdcmlaI uka;%Sjrhdg Bg ms<s;=rla Èu álla mud ù we;s w;r tie‚ka Bg ueÈy;a jQ úmlaI kdhl iema;eïn¾ 17 jeksod kel;a Èkhla jk fyhska tÈk f;dard.;a nj mejeiSh' kf¾kaø fudaÈ uy;d Bg ms<s;=re foñka tÈk ;udf.a Wmka Èkh nj m%ldY lf<ka tys isá msßi i;=gq iskd m< l<y'

kdu,a rdcmlaI uy;d iu. hq. Èúhg tlajk jdikdjka;sh ljqrekaoehs wm úuid ne¨‍ w;r weh furg m%isoaO jHdmdßlhl= jk ;s,la úrisxy iy fláÿr Odjk Y=Íhl f,i l,la kula ord isá wre‚ úl%ur;ak fom,f.a tlu Èh‚h nj oek.kakg ,eìŒ';s,la ùrisxy uy;d furg ixpdrl fydag,a lsysmhl whs;slrefjls'
 ^ikafâ ghsïia weiqßks&

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive