සහරාන්ගේ FB මිතුරෙක් ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට

bka§h cd;sl úu¾Yk tallh úiska ;ñ,akdvqfõ ia:dk y;l l< fidaÈis fufyhqulka Y%S ,xldfõ mdial= bßod m%ydrfha uy fud<lre jk iyrdka yISï iu. ióm f*ianqla Tiafia in|;d meje;ajQ iellrefjla w;awvx.=jg f.k ;sfí'

fuys§ bia,dï rdcH ;%ia; ixúOdkhg iïnkaO njg ielflfrk ia:dk y;l fidaÈis fufyhqïlr ;sfí' w;awvx.=jg f.k we;s mqoa.,hd wjqreÿ 32la jk fudfyduâ widreãka keue;af;ls'tfiau  iyrdka yISïf.a wka;jd§ woyia fuu iellre úiska ;u iudc udOH Tiafia yqjudre lr we;s nj;a bka§h udOH jd¾;d lrhs'


;ñ,akdvqfõ fldhsunfgd¾ ys fuu fidÈis fufyhqïlr we;s  w;r w;awvx.=jg .;a widreãka"fldhsunfgd¾ ys bia,dï rdcH ;%ia;ixúOdk tallfha m%Odkshd f,i lghq;= lr we;s njg;a bka§h wdrlaIl wxY fy<slrf.k we;'

ixpdrl lafIa;%hg iïnkaO jHdmdrhla mj;ajdf.k f.dia we;s iellre KhailafahGFX kñka f*ianqla .sKqula mj;ajdf.k hñka ta yryd whs'tia' u;jdoh jHdma; lr we;s nj;a ;yjqre lrf.k ;sfí'

fuu fidaÈis fufyhqfï§ ÿrl;k 14la" isïm;a 29la" ,emafgdma mß.kl ;=kla" fvdx.,a 13la we;=¿ ;dlaI‚l yd ;j;a WmlrK yd ,shlshú,s rdYshla fidhdf.k we;'

nodod Èkfha§ fuu fidaÈis fufyhqï Èh;a lr we;s w;r widreãkag wu;rj whs'tia' u;jdoh jHdma; lsßfï fpdaokd hgf;a ;j;a iellrejka mia fofkla w;awvx.=jg f.k ;sfí'wl%ï iskaOd ^26&" fihsla ysodh;=,a,d ^38&" wnqnl¾ tï ^29&" iodï yqfiaka ta ^26&"Bn%ysï fkdfyd;a Ydyska Id ^28& hk iellrejka fufia w;awvx.=jg m;aj we;'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive