ජනපති අමනාපය නිසා කැබිනට් රැස්වීම නොපවත්වයි

mdial= bßod m%ydrh iïnkaOfhka úu¾Ykh i|yd m;alr we;s ;=< fy<sorõ jk lreKq ksid ;ukaf.a kduhg ydksùu mokï lrf.k tu ldrl iNdj iïnkaOfhka nrm;, úfõpkhla isÿl< ckm;sjrhd miq.sh 08 jeksod rd;%sfha yÈis leìkÜ uKav, /iaùulale|jd ;jÿrg;a tys lghq;= ;ud b,lal lrf.k mj;ajd f.k .shfyd;a leìkÜ uKav, /iaùï j,g iyNd.S fkdjk nj oekqï § ;sìK'


tlS ldrl iNdfõ lghq;= wmlaImd;S njg meyeÈ,s lrñka w.ue;sjrhd oelajQ fya;= Tyq ms,sfkd.;a w;r rcfha ks,OdÍkag tys meñK idlaIs iemhSu k;r l< yels njo okajd ;snqks'

fuu lreKq iïnkaOfhka l;dkdhljrhd miq.sh i;sfha meyeÈ,s lsÍula lrñka rcfha ks,OdÍka idlaIs j,g le|ù ;sìh§ u.yeßh fkdyels nj kS;s m%ldrh meyeÈ,s lf<ah'

fï w;r leìkÜ /iaùu meje;aùu we;=¿ ldrKd lsysmhla uq,alr .ksñka Bfha ^10& rd;%sfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak yd w.ue;s rks,a úl%uisxy hk uy;ajreka w;r ;SrKd;aul idlÉPdjla ckdêm;s ks, ksjfia§ meje;aùug kshñ;j ;snqk;a th Èk kshuhla ke;sj l,a f.dia we;s w;r wo ^11& leìkÜ /iaùuo ta wkqj fkdmj;ajkq we;ehs jd¾;d m<j ;sfí'

ckm;s úfrdaOh fkd;ld md¾,sfïka;= úfYaI f;aÍï ldrl iNdj wo ^11&;a fyg ^12&;a mj;ajkakg kshñ;h'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive