මේ රටේ කොදු නාරටිය ‌‌බෞද්ධ දර්ශනයයි - කාදිනල් හිමි

jejhs" od.enhs" .uhs mkai,hs lshkafka wfma rfÜ wkkH;djh

wm rfÜ fld÷ kdráh njg m;aù ;sfnk fn!oaO o¾Ykh wms iefjdu wdrlaId l< hq;= hehs w.ro.=re w;sW;=ï ue,alï ldÈk,a rxð;a ysñmdfKda mejiqy'

wlaóuk ;,a.iahdh Y%s wYaj;a:drdu úydria: isßmjrls;a;s oyï mdif,a 45 jeks ixj;airh yd ;Hd. yd iy;slm;a m%odkh lsßfï W;aijhg Bfha ^9&  iyNd.S fjñka  ysñmdfKda fufia mejiQy'

‘‘ksoyiska miq ,xldfõ fmd<j f,a j,ska msßÉp fmd<jla njg yeß,d ;sfhkjd' fulg fya;=j ;uhs foaYmd,k f,dalh ;=< úkh ke;s úfï m%Yakh' foaYmd,kh lrk wh fïlg j.lshkak ´kE' wfma oyïmdi,a orejkag úkh .ek l:d lr,d jevla keye' mdi,a orejkag úkh .ek  l;dlr,d jevla keye' wfma jeäu,a wh w;r;a úkh ;sfhkakg ´kE' fï ,xldfõ úkhla keye' fmdäu flkdf.a isg f,dl=u flkd olajd ish¨‍u kS;sÍ;s W,a,x>kh lrkak mqreÿ fj,d ;sfhkjd'

úfYaIfhkau ÿIKh ke;s ;ekla ,xldfõ fldfyj;a keye' fldfya yß;ekl jevla lrkak .shúg yeu ;siafiau l;dlrk jpkhla ;sfhkjd' ta m%isoaO jpkh fldñia''' fldñia .eys,a, lsh,d ;uhs lshkafka'

jejhs" od.enhs" .uhs mkai,hs lshkafka wfma rfÜ wkkH;djh'  fy,sfldmagrhlska hoaÈ fmakafka jej tlal l=Uqre hdhla ;shkjd ta tlalu mkai,la ;sfnkjd' od.enla ;sfnkjd' tal ;uhs wfma rfÜ wkkH;djh' udj yuqfjkak wdj weußldkq ;dkdm;sjßhg;a lsõfõ fïl isxy, fn!oaO rgla' tal wmsg wuq;=fjka lshkak ´k fohla fkfjhs'

wfma .;s mej;=ï tfyuhs' wkqrdOmqrh iS.sßh fmdf<dkakrej oUfo‚h ;siaiuydrduhg .shdu wfma ixialD;sfha ;sfnk fn!oaO miqìu fyd|gu n,d.kak mq¿jka ;eka'

fï wfma rfÜ Wreuh' fïl wmsg mdjd fokak neye' wurfoaj uy;a;hdf.a iskaÿjla ;snqKd' iir jik ;=re ksjka olsk ;=re msx fl; fy< rka forfKa h<s WmÈkakg fya;= jdikd lsh,d' fï rg Wreu lr f.k fï rgg ìys jqKd kï fï rfÜ wkkH;djh wkqj wms fiaru fokd ish¨‍u wd.ï woyk wh ta wkkH;djhg .re lrkak ´k' ta .re lsÍu ;ukaf.a wd.u w; yeÍula fkfjhs'˜ hehs o ysñmdfKda jeäÿrg;a i|yka l<y'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive