ජනපති සහ ඉන්දීය අගමැති හමු වෙති

ckdêm;s ffu;S‍%md, isßfiak uy;df.a úfYaI wdrdOkh mßÈ Èjhskg meñ‚ bka§h w.‍%dud;H kf¾kaø fudaÈ uy;d iy ckdêm;s;=ud w;r ks, yuqj wo ^09& oyj,a ckdêm;s ld¾hd,fha § isÿ úh'
ckdêm;s ld¾hd,h fj; meñ‚ bka§h w.‍%dud;Hjrhd ckdêm;s  ffu;S‍%md, isßfiak uy;d úiska b;d WKqiqï whqßka ms<s.kakd ,§'wdpdr fjäuqr iys; yuqod W;a;udpdr ms<s.kajñka uy;a yrißka fuu ms<s.ekSu isÿ úh'


fojk jrg;a bka§h w.‍%dud;H OQrfha Èjqreï ÿka kf¾kaø fudaÈ uy;d bka wk;=rej m<uq rdcH ;dka;s‍%l yuqjg tla jQfha o ckdêm;s  ffu;S‍%md, isßfiak uy;d iu. jk w;r tu yuqfõ § ckdêm;s;=ud úiska bka§h w.‍%dud;Hjrhd fj; fuu ks, wdrdOkh ms<s.kajkq ,eîh'

tfukau mdial= bßod t,a, jQ fndaïn m‍%ydr ud,dfjka wk;=rej Y‍%S ,xldfõ ixpdrh lrk m<uq úfoaYSh rdcH kdhlhd jkafka o bka§h w.‍%dud;Hjrhd hs'

ckdêm;s ld¾hd,fha mej;s wNsudkj;a ms<s.ekSfï W;aijfhka wk;=rej ckdêm;s ukaÈrh fj; meñ‚ kdhl fom< tys § idlÉPdj,g tla jQy'

;‍%ia; m‍%ydrhlg ,laj rg ;=< fkdikaiqldÍ ;;ajhla u;=j we;s wjia:djl ;u rgg meñK f,dalhg ,ndÿka m‚úvh ms<sno fuys § m<uqj ckdêm;s;=ud bka§h w.‍%dud;Hjrhd fj; ish ia;+;sh msßkeóh'
ckdêm;s;=ud fmkajd ÿkafka wi,ajdiS ñ;‍% rdcHhka f,i Y‍%S ,xldj iy bkaÈhdj w;r we;s Yla;su;a iy úYajikSh ino;djh bka§h w.‍%dud;Hjrhdf.a fuu ixpdrfhka  jvd;a ms<sìUq jk njhs'

tfukau bka§h w.‍%dud;H kf¾kaø fudaÈ uy;df.a fuu ixpdrh Y‍%S ,xldfõ wd¾Ól" fjf<o fukau ixpdrl lafIa;‍%j, Wkak;shg jvd hym;a ;;a;ajhla jkq we;s nj o ckdêm;s;=ud ioyka lf<ah'

bka§h w.‍%dud;H kf¾kaø fudaÈ uy;d fuys § ioyka lf<a ifydaor iy ñ;‍% rdcHhka j, hq;=lu jkafka wiSre wjia:dj, w; fkdyer tlsfkldg Wmldr lr .ekSu njhs'

Y‍%S ,xldjg meñfKk f,i ;ukag isÿ l< wdrdOkh ms<s.;af;a uy;a i;=áka nj mejiQ kf¾kaø fudaÈ uy;d bkaÈhdj Y‍%S ,xldj flfrys ;nd we;s úYajdih bÈßhg o tf,iu nj lshd isáfhah' tfukau ishÆ md¾Yajhkaf.a iyh we;sj ishÆ ck fldgia fjkqfjka hq;=lï bgq lrñka ckdêm;s  ffu;S‍%md, isßfiak uy;d rg ;=< f.k hk jevms<sfj< ms<snoj o kf¾kaø fudaÈ uy;d ish i;=g m< lf<ah'

forg w;r oaúmd¾Yaúl ino;d ;jÿrg;a by< kxjd.ekSu iy l,dmSh wdrlaIdj fukau iduh iy ia:djr;ajh ms<snoj o kdhl fom< w;r idlÉPd jQy'Y‍%S ,xldj iy bkaÈhdj hk forgu ;‍%ia; m‍%ydrj,g ,la jQ rgj,a jk w;r l=uk wkaofï fyda ;‍%ia; m‍%ydrhla ;rfha fy<d olsk nj wjOdrKh l< kdhlfhda ;‍%ia;jdoh ÿr,Su ioyd cd;Hka;r iyfhda.S;dj jeäÈhqKq l<hq;= njg o tl. jQy'

bkaÈhdj iy Y‍%S ,xldj w;r mj;sk §¾>ld,Sk .eUqre ñ;‍%;ajh mokï ù we;af;a wfkHdakH úYajdih" wfkHdakH .re;ajh iy tlsfkldg iyh oelaùfï m‍%;sm;a;sh u; nj o fuys§ ioyka flß‚' forg w;r tu iqúfYaIS iy ino;djh bÈßfha § ;jÿrg;a Yla;su;a lr .ekSug  kdhlfhda tl. jQy'

;uka fj; oelajQ WKqiqï ms<s.ekSu iy i;aldr ms<sno ckdêm;s;=ud fj;;a Y‍%S ,xld rch iy ck;dj fj;;a ish ia;+;sh mqo lsÍug o bka§h w.‍%dud;Hjrhd fuys§ lghq;= lf<ah'

fï w;r fuu ixpdrh iksgqyka lrñka ckdêm;s ukaÈr mßY‍%fha me<hla frdamKh lsÍug o kdhl fom< tla jQy'

bka§h w.‍%dud;Hjrhdf.a fuu ixpdrh isysm;a lrñka wo Èk kdhl fom< ,nd.;a PdhdrEmhla iy miq.shod bka§h w.‍%dud;Hjrhdf.a moú m‍%dma;s Wf,f<a § ,nd.;a úfYaI PdhdrEmhla fuys§ ckdêm;s;=ud úiska bka§h w.‍%dud;Hjrhd fj; ms<s.ekaùh'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive