බබෙක් ගැන හිතලා වැඩ කටයුතුවලට බාධාවක් කර ගන්න මම කැමැති නැහැ

fkydrd ldf,lg miafia ,xldjg weúÈka fï lrkak hk w¨‍;a jefâ fudllao@

wjqreÿ ;=klg miafia .sh wjqreoafoa w. ;uhs uu ,xldjg wdfõ' fïkl kï wdj .uka fg,s kdgH lsysmhlu jev mgka .;a;d' ta;a uu ys;=jd ldf,lska jev lrkak mgka .ksoa§ u;l ysák fohla lrkak ´fka lsh,d' ta wkqj uu oeka isri rEmjdyskS kd,sldfjka úldYh fjk —iqm¾ uï˜ ßhe,sá jevigyfka úksiqrejßhl f,iska lghq;= lrkjd' fuys úldYk lghq;= miq.sh 25 jeksod wdrïN jqKd' fï jev igyfka§ wïu,d nnd,d tlu fõÈldjl§ ;ukaf.a yelshdjka bÈßm;a lrkjd'

 fïl Tng w¨‍;a w;aoelSula fkao@

we;af;kau Tõ' uu rx.k Ys,amskshla' úksYaph  uKav, idudðldjla f,iska óg l,ska ljodj;a uu lghq;= lr,d keye' we;a;gu tfyu úksYaph uKav,hlg we;=¿ fjkak ug iqÿiqlula ;sfhkjdo lshk ldrKh .ek;a uu f.dvla ys;=jd' ta;a tlal ug mqÿu ys;=kd' ug wdrdOkd lsÍu .ek fudlo úksYaph uKav,hlg wdrdOkd lrkafka" w;aoelSï w;ska mßK; whgfka' ug tfyu w;aoelSula keye' ta;a ta wdrdOkdj uu ndr .;a;d' yenehs fïl ug wNsfhda.hla' ta jf.au fyd| wjia:djla' ta lshkafka yeuodu jf.a jdikdj fï j;dfj;a uf.a miqmi wdjd'

ta lshkafka Tfí Ôúf;a jerÿkq ;eka we;af;au keoao@

bmÿKq ojfia b|,u uu yßu jdikdjka;hs lsh,hs ug ysf;kafka' talfka f.dvla wvq jhfika lafIa;%hg weú;a" tlu tl ks¾udKhlska fï ;rï fma%laIl wdl¾IKhla ug Èkd .kak mq¿jka jqfKa' wo fï úÈhg úksiqre mqgqjl jdäfjkak ,efnkafk;a ta jdikdj ksihs' yenehs ug;a Ôúf;a jerÿKq ;eka ;sfhkjd' ta lsisu fohla .ek iDKd;aulj ys;kafka keye' uu úYajdi lrkafka yeufoau wmg ,efnkafka foúhka jykafiaf.a leue;a;g wkqj lsh,hs' fudkfoa jqK;a uf.a Ôúf;ag isÿjqKQ yeufoau Ôúf;ag tl;= jqKq úYd, w;aoelSï' fï úksiqre mqgqj;a ta jf.a uf.a Ôúf;ag tl;= jqKq  úYd, w;aoelSula'

 wïu,df.a nnd,df.a olaI;d oel,d fkydrdg;a blaukskau wïud flfkla fjkak ysf;aúo@

ta foaj,a fjkak ´kE fj,djg isoaO fõú' fudlo wjqreÿ .dKlska ,xldjg weú;a ;ju uu lafIa;%h fjkqfjka fohla lrkak ys;=jd ú;rhs' b;ska oekau nfnla .ek ys;,d jev lghq;=j,g ndOdjla lr .kak uu leue;s keye' tfyu jqfKd;a ks¾udKlrejka wms ksid f,dl= wmyiqjlg m;afjkjd' ta ksid ta yeufoau ys;,d ;uhs ljod yß ojil wms ore meáfhla .ek ys;kafka'

;udrd l,aydß

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive