පාර්ලිමේන්තු විශ්‍රාම වැටුප අහිමිවන 29 දෙනා

2015 § m<uqjrg md¾,sfuka;=jg f;aÍ m;a jQ 29 fofkl=g md¾,sfïka;=fõ jir 5 iïmQ¾K fkdlsÍu ksid  úY%du jegqm wysñ jk nj jd¾;dfõ'
md¾,sfïka;= úY%du jegqma fhdackd l%uhg wkqj md¾,sfïka;=fõ jir 05 l fiajd ld,h iïmQ¾K lrk whg muKla
úY%du jegqm ysñjk w;r l,a we;sj md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍu ksid fojkjrg;a f;aÍ m;a fkdjqK whg ta wjia:dj .s<syShdfï wjodku mej;s‚' fïfya;=fjka fuu 29 fofkl=f.ka hq;a lKavdhug úY%du jegqm wysñ jkq we;'

tu ysgmq md¾,sfïka;= uka;%Sjreka my; mßÈ fõ'
 
tlai;a cd;sl fmruqK ^UNF&(

u,sla iurúl%u

ysreksld fma%upkaø

p;=r fiakdr;ak

wdkkao w¿;a.uf.a

nkaÿ ,d,a nkavdßf.dv

pkaÈu .uf.a

lreKdr;ak mrKú;dk

ohd .uf.a

wxIq udrisxy

iuka r;akm%sh

kvrdcd ;s,flaIa

fudfyduâ ukaiQ¾

isisr l=udr

kd,l fldf,dkak

;=is;d úfÊudkak

ika§ma iurisxy

tï' kjú

tï' i,audka

udhka; Èidkdhl

uydpd¾h chïm;S úl%ur;ak

tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh ^UPFA&(

ksfrdaIka fma%ur;ak

ufkdaÊ isßfiak

u,s;a ch;s,l ^cd;sl ,ehsia;=j&

ck;d úuqla;s fmruqk ^fÊùmS&(

k,skao ch;siai

fou< cd;sl ikaOdkh ^àtkata&(

Ydka;s Y%S ialkaordcd

isjm%ldIï isfjdfudayka

lùkaøka fldfâYajrka

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive