කොමර්ෂල් බැංකුවට බිලියන 10 ක ශුද්ධ ලාභයක්

මෙරට විශාලතම වාණිජ බැංකුව වන කොමර්ෂල් බැංකුව 2012 දෙසැම්බර් 31 වනදායින් අවසන් වන මුදල් වසරේදී රුපියල් බිලියන 10 ක ශුද්ධ ලාභයක් ලැබීමට සමත්ව තිබෙන අතර බැංකුවේ වත්කම් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 500 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබේ. 
 බැංකුව විසින් මේ බව කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළට හෙළිකර ඇත. මේ අනුව, අදාළ මුදල් වසරේදී කොමර්ෂල් බැංකුවේ බදු වලට පෙර ලාභය සියයට 30.26 කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 14.311 ක්වී තිබෙන අතර බදු වලට පසු ලාභය සියයට 25.15 කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 10.072 ක්වී ඇත. මෙම වසරේදී බැංකුවේ ආදායම සියයට 38.88 කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 63.167 ක්වූ බව අනාවරණය වේ. 2012 දෙසැම්බර් 31 වනදා වනවිට බැංකුව සතුව තිබෙන සමස්ත තැන්පතු ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 382.723 කි. බැංකුව අක්‍රීය ණය සහ සැක සහිත ණය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 1.496 ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබෙන අතර 2011 දී සියයට 3.43 ක්වූ අක්‍රීය ණය අනුපාතය 2012 වසරේදී සියයට 3.37 ක් දක්වා සුළු වශයෙන් අඩුවී තිබේ.

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive