ආර්ථික වර්ධනය අඩු වෙයි - Sri Lanka's Economic Growth

ගිය වසරේ මෙරට ආර්ථිකය වර්ධනය වූ ප්‍රමාණය පිළිබඳ රජයේ නිල දත්ත එළි දක්වා තිබෙන අතර 2011 වසරට සාපේක්‍ෂව වර්ධනය සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවී තිබේ. මේ අනුව 2012 වසරේදී මෙරට ආර්ථික වර්ධනය සියයට 6.4ක් වන අතර 2011 වසරේදී ආර්ථික වර්ධනය සියයට 8.2කි.

ගිය වසරේදී කර්මාන්ත අංශය සියයට 10.3කින්ද, කෘෂිකාර්මික අංශය සියයට 5.8කින්ද, සේවා අංශය සියයට 4.6කින්ද වර්ධනය වී ඇත. මේ අතර 2012 දෙසැම්බර් කාර්තුවේදී මෙරට ආර්ථිකය වර්ධනය වී තිබෙන්නේ සියයට 6.3කින් වන අතර 2011 අවසාන කාර්තුවේදී ලබා තිබූ වර්ධනය සියයට 8.3කි.සියයට 6.4ක් වන ආර්ථික වර්ධනය ලෝකයේ බොහෝ රටවල් සමඟ සැසඳීමේදී ඉහළ වර්ධන අනුපාතයකි. 2013දී මෙරට ආර්ථිකය සියයට 7.5කින් පමණ වර්ධනය වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පුරෝකතනය කර ඇත. කෙසේවෙතත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසා තිබෙන්නේ එම වර්ධනය සියයට 6.5ක් පමණ වනු ඇති බවයි.

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive