2019 නව වසරේ ලග්න පලාපල

Y‍%S nqoaO j¾I 2562 la jQo Yl rdc j¾I 1941 fyj;a l,shq. j¾I 5120 fyj;a jHjydßl j¾I fyj;a C%s' j 2019 la jQ ckjdß ui 01 jk l=c Èk .‍%y rdYs j<,af,a uQ,sl jQ kj .‍%y f.daprh wkqj ,.ak fod<fia ,.ak m,dm, fufia æ

රවි මාරුවේ ලග්න දොළසේ සුබ අසුබ මෙන්න

fkdjeïn¾ ui 16 jeks isl=rdo‌d rù kSp ùu Tfí ,.akhg fldfyduo @

wdh;H" w¾l" jreK" NdKq" Èklr" ​fya,s" iQ¾hd hk kïj,ska y÷kajk fi!r.%y uKav,fha mshd o jk rú .%yhd kSp ;=,d rdYsfhka ñ§ fkdjeïn¾ ui 16 jeks isl=rdo‌d m'j' 6'33g ;u ñ;% rdYshla jQ jDYaÑlhg meñfKa' rú kSp ùu hym;a nj fcHda;sIHfha i|yka fõ' rchlg jqj;a hym;ah' Bg fya;=j md,lhska wdvïnr" wyxldr fkdù lghq;= lrk neúks' hdplhl=g jqj rú kSp kï ysÕuka ,efí' ta T¨‍j md;alr ne.Em;aj ysÕuka hÈk neúks' oeka rú ;rula n,j;a ù we;' jDYaÑl rdYsfha .=reo ñ;% rdYs.;h' rúg .=re ñ;% .%yfhls'

දොළොස් වසරකට පසු මාරුවූ ගුරු ඔබට සහ රටට කුමක් කරයිද?

,.ak 5lg iqnhs
iudc mßj¾;khla
rdcH úhoï by<g
.=re fyj;a n‍%yiam;s .‍%yhd miq.sh Tlaf;dan¾ 11 jeksod rd;s‍% 7'21 g l=cg wh;a jDYaÑl rdYshg udre úh' iqnm, §fï m‍%uqLhd yeáhghs .=re .ek lshfjkafka' .=re .‍%y rdcHfha mqfrdays; yeáhghs ie,flkafka' rú rcq;a" i÷ ìij;a" l=c fikam;s;a" nqO rdcH f,alï ;k;=fr;a isák úg ta yefudagu Wmfoia fok mqfrdays; ke;akï WmfoaYl jkafka n‍%yiam;shs'

සිංහල අවුරුදු සමයේ සිකුරු මාරුව ඔබට කොහොමද?

ග්‍රහ මණ්‌ඩලයේ දීප්තිමත් තාරකාවිය වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන සිකුරු මිනිසාගේ ලෞකික සැප සම්පත් දියුණුව උදෙසා වඩාත් ලෙන්ගතු ග්‍රහයා වශයෙන් ජ්‍යෙතිෂයේදී සිකුරුට විශේෂ ස්‌ථානයක්‌ ලැබෙනු ඇත.

මෙම ග්‍රහයා තමාට ස්‌වක්‍ෂේත්‍ර බල හිමිකම් ඇති වෘෂභ රාශියට අප්‍රේල් මස 19 වැනි දින පිවිස මැයි මස 14 වැනි දින තෙක්‌ වෘෂභ රාශියේ තම ස්‌වකීය බලය පතුරවනු ඇත.

ක්‍රිෂ්ණමූර්ති පද්ධතියට අනුව 2018 අවුරුදු පලාපල

‍ජ්‍යොතිෂය දෙස වෙනස් පැත්තකින් බැලූ ක්‍රිෂ්ණමූර්ති පද්ධතියට අනුව ලබන 2018 අවුරුද්ද ඔබට කෙසේ දැයි මේ ලිපියෙන් පෙන්වා දෙයි.

මේෂ – බලාගෙන සිටි ජයග‍්‍රහණ ලැබේ

කාලයක් තිස්සේ බලාපොරොත්තුවූ ජයග‍්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වන කාලයකි. සුබ ඵල බහුල වසරකි. ජීවිතයේ දියුණුවට හා අඩිතාලම දමා ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සැකසේ. දරුඵල අපේක්‍ෂා ඉටුවේ.

කුජ ධනුවට ලග්න හතරකට සුබම සුබයි

කුජ හෙවත් අඟහරුට ග්‍රහ ලොවේ සෙන්පතියා යෑයි කියනු ලැබේ. ඊට හේතුව වන්නේ සටන්කාමී බව, නොපසුබස්‌නා උත්සාහය, නිර්භීත බව වැනි කරුණු කුජගේ පිහිටීම අනුව සෙවිය යුතු බැවිනි.

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive