සෙනසුරු මාරුව ඔබට කොහොමද?

 

2022 අපේ‍්‍රල් 29 වැනි සිකුරාදා පෙරවරු 07.52ට සිදුවන සෙනසුරුගේ කුම්භ රාශි ගෝචරය ඔබේ ලග්නයට කෙලෙස බලපායිද? සෙනසුරුගේ මෙම ආගමනය හේතුකොටගෙන ලග්න තුනකට ඉතාම යහපත්, වාසනාවන්ත කාලයක් උදාකරන අතර ලග්න දෙකකට මිශ‍්‍රපල හිමිකර දෙනු ඇත. ලග්න හතකට සාමාන්‍ය පල ගෙන දීමට ඉඩ තිබේ. සෙනසුරු ග‍්‍රහයා 2025 අපේ‍්‍රල් 01 වැනිදා දක්වා කුම්භයේ ගමන් කිරීමට නියමිතය.

බුධ මිථුන රාශිගත වීම ඔබට?

.%y uKav,fha mxp uyd mqreI fhda. n,hla we;s lrkakd jQ .%yhska w;ßka nqO .%yhdf.ka Wodjkakd jQ Nø fhda. n,h 2019 cqks ui 2 jk bre Èk mdkaor 12 miqù ñks;a;= 21g nqO ñ:qk rdYs .;ùula iuÕ Wodfjhs' nqO .%yhd ñ:qk rdYsfhys wÕyreg wh;a uqjisri kelf;a ;=kajk y;rjk mdoj,;a rdyqg wh;a wo kelf;a iïmQ¾Kj;a .=reg wh;a mqkdjdi kelf;a m<jk fojk ;=kajk mdoj,;a .ukska 2019 cqks ui 21 jk lsú Èk mdkaor 2hs ñks;a;= 31 olajdu n,j;a jQ .ukl fhfokq we;'

2019 නව වසරේ ලග්න පලාපල

Y‍%S nqoaO j¾I 2562 la jQo Yl rdc j¾I 1941 fyj;a l,shq. j¾I 5120 fyj;a jHjydßl j¾I fyj;a C%s' j 2019 la jQ ckjdß ui 01 jk l=c Èk .‍%y rdYs j<,af,a uQ,sl jQ kj .‍%y f.daprh wkqj ,.ak fod<fia ,.ak m,dm, fufia æ

රවි මාරුවේ ලග්න දොළසේ සුබ අසුබ මෙන්න

fkdjeïn¾ ui 16 jeks isl=rdo‌d rù kSp ùu Tfí ,.akhg fldfyduo @

wdh;H" w¾l" jreK" NdKq" Èklr" ​fya,s" iQ¾hd hk kïj,ska y÷kajk fi!r.%y uKav,fha mshd o jk rú .%yhd kSp ;=,d rdYsfhka ñ§ fkdjeïn¾ ui 16 jeks isl=rdo‌d m'j' 6'33g ;u ñ;% rdYshla jQ jDYaÑlhg meñfKa' rú kSp ùu hym;a nj fcHda;sIHfha i|yka fõ' rchlg jqj;a hym;ah' Bg fya;=j md,lhska wdvïnr" wyxldr fkdù lghq;= lrk neúks' hdplhl=g jqj rú kSp kï ysÕuka ,efí' ta T¨‍j md;alr ne.Em;aj ysÕuka hÈk neúks' oeka rú ;rula n,j;a ù we;' jDYaÑl rdYsfha .=reo ñ;% rdYs.;h' rúg .=re ñ;% .%yfhls'

දොළොස් වසරකට පසු මාරුවූ ගුරු ඔබට සහ රටට කුමක් කරයිද?

,.ak 5lg iqnhs
iudc mßj¾;khla
rdcH úhoï by<g
.=re fyj;a n‍%yiam;s .‍%yhd miq.sh Tlaf;dan¾ 11 jeksod rd;s‍% 7'21 g l=cg wh;a jDYaÑl rdYshg udre úh' iqnm, §fï m‍%uqLhd yeáhghs .=re .ek lshfjkafka' .=re .‍%y rdcHfha mqfrdays; yeáhghs ie,flkafka' rú rcq;a" i÷ ìij;a" l=c fikam;s;a" nqO rdcH f,alï ;k;=fr;a isák úg ta yefudagu Wmfoia fok mqfrdays; ke;akï WmfoaYl jkafka n‍%yiam;shs'

සිංහල අවුරුදු සමයේ සිකුරු මාරුව ඔබට කොහොමද?

ග්‍රහ මණ්‌ඩලයේ දීප්තිමත් තාරකාවිය වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන සිකුරු මිනිසාගේ ලෞකික සැප සම්පත් දියුණුව උදෙසා වඩාත් ලෙන්ගතු ග්‍රහයා වශයෙන් ජ්‍යෙතිෂයේදී සිකුරුට විශේෂ ස්‌ථානයක්‌ ලැබෙනු ඇත.

මෙම ග්‍රහයා තමාට ස්‌වක්‍ෂේත්‍ර බල හිමිකම් ඇති වෘෂභ රාශියට අප්‍රේල් මස 19 වැනි දින පිවිස මැයි මස 14 වැනි දින තෙක්‌ වෘෂභ රාශියේ තම ස්‌වකීය බලය පතුරවනු ඇත.

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive