ළඟ තබා ගත හැකි උපරිමය ඩොලර් 10,000යි


රැස් කර තබා ගත හැකි ඩොලර් 15,000 සීමාව ඩොලර් 10,000 දක්වා අඩු කිරීමට අදාළ නව නීති හඳුන්වා දීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සැරසෙයි.

උණ්ඩියල් හා හවාලා ක්‍රමවලින් රට සල්ලි එවීමට මහ බැංකුවෙන් වැට (VIDEO)


බැංකු ක්‍රමයට පිටතින් විදෙස් මුදල් හුවමාරුව පාලනය සඳහා ඉදිරියේදී පියවර ගැනීමට තීරණය කර ඇති බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, අද (අප්‍රේල් 29) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ය.

උණ්ඩියල් සහ හවාලා යන ක්‍රම ඔස්සේ එලෙස විදේශ විනිමය හුවමාරු වන බව ත් එලෙස හුවමාරු වන විදේශ විනිමය අත්‍යවශ්‍ය නොවන ආනයනය සඳහා වැය කරන බවට හඳුනාගෙන ඇති බව ත් මහ බැංකු අධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ ය.

Vehicle prices affected by 2017 Budget

 Budget 2017: Proposals with regard to the vehicle industry
whjefhka jdykj,g iy ,Sisxj,g isÿfjk ish¨‍ fjkialï fukak
;%Sù,hla 50"000 lska muK jeäúh yelshs'
ld¾" jEkaj,g ,Sisx 50] - nia r: iy f,dß r: 90]
we,afgda iy ureáj, ñ,;a fjkia fjhs'

2017 j¾Ih i|yd whjeh Bfha uqo,a wud;H rù lreKdkdhl úiska md¾,sfïka;=jg bÈßm;a l<d'
fuu whjefhka jdyk i|yd f,dl= fjkila isÿj ;snqfKa keye'

Sri Lanka Budget 2017 To Be Presented in Parliament Today

Finance Minister Ravi Karunanayake
wdKavqfõ fojeks whjeh wo
whjefhka miq wdKavqfõ ue;s weue;skag /iaùula
Y%s,ksm weue;skag rd;%S 7g ;j;a /iaùula

uqo,a wud;H rú lreKdkdhl uy;d úiska wo miajrefõ 2017 whjeh ‍f,aLkh md¾,fïka;=jg bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sfí' iïuq;sjd§ wdKavqfõ fojeks whjeh ‍f,aLkh fuh jk w;r wo ^10& miajre folg uqo,a wud;Hjrhd úiska whjeh ‍f,aLkh md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lrkq we;'

NRFC, RFC withdrawal regulations relaxed

NRFC iy RFC .sKqï úksuh md,kfhka ksoyia‌

wfkajdisl úfoaY jHjydr uqo,a .sKqï ^NRFC& iy fkajdisl úfoaY jHjydr uqo,a .sKqï ^RFC& j, uqo,a kej; .ekSfï§ meje;s úksuh ndOdjka uq¿ukskau bj;a lsÍug Y%S ,xld uy nexl=j ;SrKh lr we;'

uy nexl=fõ wêm;s w¾cqk ufyakaøka uy;d Bfha ^04& fld<U uy nexl= uQ,ia‌:dkfha§ meje;s m%jD;a;s idlÉPdjl§ fï nj mejeiSh'

Sri Lanka inflation Negative in September - Deflation

jir 20lg miq ,xldfõ WoaOukh fjkqjg wjOukh'''æ

miq.sh iema;eïn¾ udifha§ furg WoaOukh RK 0'3 olajd wvq ù we;ehs o" fuf,i WoaOukh RK 0'3 la njg m;a jQfha jir 20lg muK miqj nj o ck yd ixLHdf,aLk fomd¾;fïka;=fõ ksfhdacH wOHlaI ã'tï'hQ'fla' w,yfldaka uy;d mjihs' óg fmr fujeks wvqùula jd¾;dù we;af;a 1995 ud¾;= udifha § h'

2015 ckjdß udifha§ furg WoaOukh 3'2la jQ nj;a th 2015 iema;eïn¾ udifha§ th oi .=Khlska muK wvq ù RK 0'3 olajd wvq jQ nj;a w,yfldaka uy;d mjihs'Ôjk úhou ;j;a wvq ù wd¾Ól ixj¾Okhg yd wdfhdackh jeäùug fï ;;a;ajh fya;=jkq we;ehs wd¾Ól úoHd{fhda lsh;s'

Sri Lanka Budget 2015

 2015 whjeh fhdackd fukak

talai;a ck;d ksoyia ikaOdk rcfha 10jeks whjeh ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d úiska wo ^24od& md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lrkq ,eîh'th ,xld b;sydifha 69 jk whjehhs'fujr whjeh iyk whjehla f,iska y÷kajdÈh yelsh'

whejfhka rcfha fiajhkag" fm!oa.,sl wxYfha fiajlhkag we;=¿ fndfydauhlg iyk w;aúh'wh jeh lshùu miajre 4'30g muK wjika úh' ckm;sg wh jeh bÈßm;a lsÍu i|yd meh ;=klg wdikak ld,hla .; úh'

Shoveling The Employees’ Provident Fund Money

 EPF uqo,a ms,a,s .ymq yeá fukak

fiajl w¾:idOl wruqo, ^EPF& úiska fm!oa.,sl wdh;k 58l lrk ,o wdfhdackj,ska 2011 jif¾ tu wruqo, ,nd we;s mdvqj ì,shk 11'7la nj ú.Kldêm;s tÉ'ta'tia' iurùr uy;d úiska ksl=;a lrk ,o tu wruqof,a ú.Kk jd¾;dfõ i|yka fõ'

tu wruqof,a idudðlhka jk ñ,shk 2'5l fiajlhskayg ,efnk m%;s,dN 2010 jirg idfmalaIj 2011 jif¾ ishhg 01lska my<hdug fuh fya;= ù we;s nj mejfia'

The 64th Annual Report of the Central Bank of Sri Lanka

" 2013 j¾Ifha § ishhg 7' 3l wd¾Ól j¾Ok fõ.hla"
 Y%S ,xld uy nexl=fõ 64 jeks jd¾Isl jd¾;dj t<s olajhs
"Y%S ,xldj oeka yß ÈhqKqhs" tal mqoa., wdodhu fvd,¾ 3280 hs"
;%ia;jdofhka rg ksoyia lrf.k lsisjl=;a fkdis;+ udj;lg rg fhduq l< ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a ¥ro¾YS kdhl;ajh u; 2013 j¾Ifha § ishhg 7' 3l oejeka; wd¾Ól j¾Ok fõ.hla w;am;a lr .ekSug Y%S ,xldj iu;aj we;s nj Y%S ,xld uy nexl=fõ wêm;s wð;a ksjdâ lírd,a uy;d m%ldY lf<ah'

miq.sh jif¾ jd¾;d jQ 6' 7]l wd¾Ól j¾Ok fõ.h fï wkqj blaujd hdug 2013 j¾Ifha § yelshdj ,eî we;s nj fmkajd ÿka ta uy;d uyskao Ñka;k m%;sm;a;sfhka rgg y÷kajd ÿka id¾:l wd¾Ól l%ufõohka wkqj hñka 2006 - 2013 olajd w;r ld,h ;=< ishhg 7' 5l idudkH wd¾Ól j¾Okhla <Õd lr .ekSug iu;aj ù we;s nj;a mejeiSh'

Sri Lanka authorities in talks over freeing Paypal inward payments

,xldjg Paypal y÷kajdfok ld,h .ek uy nexl= wêm;sf.ka fy<sorõjla

weußldj mokï lr.;a fmamE,a fiajdj iu. .kqfokq lghq;= lsÍfï furg md¾Yjldr nexl=j ùug foaYSh nexl=jla wrUd ;sfnk idlÉPd bÈßhg .uka lrñka ;sfnk nj;a fï jir wjidk ùug fmr tu fiajdj ,xldjg y÷kajdÈh yelshehs ;ud úYajdi lrk nj;a Y%S ,xld uy nexl=fõ wêm;s" wð;a ksjdâ lírd,a uy;d mjihs'

wm iu. úfYaI idlÉPdjlg tlafjñka uy nexl= wêm;sjrhd fuu woyia m< lf<ah'

Y%S ,xldfõ isg fmamE,a uqo,a yqjudre fiajdj ;=<ska fjk;a rgj,g uqo,a heúh yels kuq;a ,xldfõ kS;s j,g wkqj fjk;a rgj, isg ,xldjg fmamE,a yryd uqo,a túh fkdyelsh'

ලංකාවේ විදේශ සංචිත ඩොලර් බිලියන 7.2කට නගී

පෙබ 12, 2014 (විමසුම) – අන්තර් ජාතික මූල්‍ය අරමුදලට කරන ලද ණය ආපසු ගෙවීම් හා රන් ආයෝජනයේ සිදු වූ අලාභ මැද වුව ද 2013 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ඊට පෙර වසරට සාපේක්ෂව අ.ඩො. බිලියන 7.2ක් දක්වා සියයට 4.6කින් වර්ධනය වී ඇතැයි මහ බැංකුවේ නිල සංඛ්‍යා දත්ත අනාවරණය කරයි.

පසුගිය වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාව අ.ඩො. මිලියන 991ක ගෙවුම් ශේෂ අතිරික්තයක් පෙන්නුම් කළ ද විදේශ සංචිත වර්ධනය වී ඇත්තේ අ.ඩො. මිලියන 320කින් පමණි.බොහෝ අවස්ථාවල දී ගෙවුම් ශේෂ අතිරික්තය, ශුද්ධ විදේශ සංචිත වර්ධනය සමඟ සම්බන්ධයක් පවතී.මෙම වෙනසට මූලික හේතුව ලෙස මහ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපති P.N වීරසිංහ පෙන්වා දෙන්නේ අන්තර් ජාතික මූල්‍ය අරමුදලට කරන ලද අ.ඩො. මිලියන 500කට අධික ණය ආපසු ගෙවීම්ය.

ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ 2013 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රන් ආයෝජනයේ සිදු වූ අලාභය අ.ඩො. මිලියන 200කට අධික බවයි.කෙසේ වෙතත් මීට ඉහත වසරවල දී රන් ආයෝජන හරහා විශාල ලාභයක් ඉපැයීමට මහ බැංකුවට හැකි විය.

නැගී එන කලාපීය කොටස් වෙළෙඳපොළ අතරට කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළත්

සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගයට අනුව කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ පසුගිය 2013 වසරේ දී කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් අත්පත් කර ගෙන ඇතැයි කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ නිවේදනය කර සිටී. මේ අනුව 2012 (-7.1%) සහ 2011 (-8.5%) වසරවල දී පෙන්නුම් කරන ලද සෘණාත්මක තත්ත්වය මඟ හරවාලමින් 2013 වසර තුළ දී 4.78% ක වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සමත් වී තිබේ.

මෙහීදී ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා ඇති සාධකය වශයෙන් දක්වා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව විසින් අනුගමනය කරන ලද දැඩි මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති හමුවේ බැංකු පොළී අනුපාත පහළ දැමීමට කටයුතු කිරීම කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු සඳහා යහපත් ආකාරයෙන් බලපා ඇති බවයි. 2012 දෙසැම්බර් 31 වන විට 13.21% ක්වූ සාමාන්‍ය බරතැබූ ස්ථාවර තැන්පතු පොළී අනුපාතය 2013 නොවැම්බර් 29 වන විට 11.96% දක්වා කැපී පෙනෙන ලෙස මේ අනුව පහළ බැස තිබේ.

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනයක දැක්වෙන පරිදි පසුගිය 2013 වසරේ දී සමාගම් 57 ක් විසින් 15% ක් ඉක්මවූ ප්‍රතිලාභයක් ආයෝජකයින් හට අත්පත් කර දීමට සමත් වී ඇත. එහිදී සමාගම් 26 ක් විසින් 30% ක් ඉක්මවූ ප්‍රතිලාභයක් ද, සමාගම් 31ක් විසින් 15% සිට 30% දක්වා වූ ප්‍රතිලාභයක් ද ලබා දීමට කටයුතු කර තිබේ.

නිල දත්ත වෙනස් කර නැහැ -මහ බැංකු අධිපති Cabraal says figures not ‘ distorted ’

රජයේ නිල ආර්ථීක දත්ත හා සංඛ්‍යා ලේඛන කිසිදු අයුරකින් වෙනස් කිරීමකට ලක් කර නැතැයි තමන් වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරන මහ බැංකු අධිපතිවරයා පැවසුවේය.

මහ බැංකුව විසින් ලබා දෙන තොරතුරු හා දත්ත මුළු ලෝකයම පිළිගන්නා බවද මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ප්‍රකාශ කළේය.ඔහු මේ බව කියා සිටියේ පසුගිය දා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ දී හෙළිදරව්වකට ප්‍රතිචාර දක්වමින්.

ආර්ථීක දත්ත සටහන් කෘත්‍රිමව වෙනස් කිරීමට ඉහළ බලධාරීන් තමාට උපදෙස් දුන්නේ යැයි එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහල නිලධාරියෙකු උසාවියට ඉදිරිපත් කල සාක්කි සටහනක් අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණි.මෙවන් දෑ නිසා රජයේ නිල ආර්ථීක දත්ත හා සංඛ්‍යා ලේඛන කෙරෙහි දෙස් විදෙස් විශ්වාසය බිඳ වැටී ඇතැයි විපක්ෂය නගන චෝදනා මහ බැංකු අධිපතිවරයා ප්‍රතික්‍ෂේප කළේය.

කාන්තා ව්‍යවසායකයන්ට ඇප-පොලී නැතිව ණය - Loan for women entrepreneurs

බැංකු ණය ලබාදෙන වයස් සීමාව අවු. 68 දක්වා දික් කැරේ
ලක් ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට පොලී හා ඇප රහිතව සියලුම කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන්ට රුපියල් ලක්ෂ දෙකහමාරක ණය මුදලක් කඩිනමින් ලබා දෙන්නැයි මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම් ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර මහතා බැංකු බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉකුත්දා සිය නව වැනි (9) වැනි අය වැය වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් කළ මේ යෝජනාව කඩිනමින් ක්‍රියාවට නංවන්නැයි ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවටත්, ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවටත් තමා උපදෙස් ලබා දුන් බවද ලේකම්වරයා  ප්‍රකාශ කෙළේය. ලබන වසරේ ජනවාරි මස 01 වැනිදා සිට රට පුරා පිහිටි ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ ඕනෑම ශාඛාවකින් මේ ණය මුදල ලබාගැනීමට කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන්ට පහසුකම් සලසන්නැයි ද තමා උපදෙස් ලබා දුන් බව ද ලේකම්වරයා කීය.

ඉදිරි දෙවසර (2014 – 15) කාන්තා ව්‍යවසාය සංවර්ධනය කරන කාලපරිච්ඡේදයක් සේ සලකා දිරිමත් කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන් ළඟටම ගොස් මේ ණය මුදල් ප්‍රදානය කිරීමට බැංකු නිලධාරීහු කටයුතු කරනු ඇතැයි ද ලේකම්වරයා බලාපොරොත්තු පළකෙළේය.

දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ සියයට 6.8 ක වර්ධනයක්

2012 දෙවැනි කාර්තුවට සාපේක්ෂව 2013 දෙවැනි කාර්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය (ආර්ථික වර්ධනය) සියයට 6.8 ක් බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන අංශ තුන වන කර්මාන්ත, සේවා හා කෘෂිකර්ම අංශවල පිළිවෙළින් සියයට 10.1, සියයට 6.6 ක වර්ධනයක් හා සියයට 1.1 ක පසුබෑමක් වාර්තා වී ඇත.ඉහත අංශ තුන අතරින් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට ඉහළම දායකත්වය ලැබී ඇත්තේ සේවා අංශයෙනි. එය සියයට 59.1 කි. කර්මාන්ත අංශවල දායකත්වය පිළිවෙළින් සියයට 30.2 ක් හා 10.7 ක් වේ.

ප්‍රධාන අංශවල උප අංශ අතරින් පතල් හා කැණීම් අංශය සියයට 12.6 ක ද, විදුලිය, ගෑස් හා ජලය අංශ සියයට 16.2 ක් ද, ඉදිකිරීම් සියයට 17.8 ක් ද හෝටල් හා ආපනශාලා සියයට 21.1 ක් ද, ප්‍රවාහන සහ සන්නිවේදනය සියයට 9.5 ක් ද, බැංකු, රක්ෂණ හා නිශ්චල දේපළ සියයට 6.3 ක් ලෙස ඉහළ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බව ද එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

ආර්ථිකයේ සියලු භාණ්ඩ හා සේවාවල සාමාන්‍ය මිල මට්ටම නිරූපණය කරන දර්ශකය 2002 දී ඒකක 100ක් ලෙස ගත් විට 2012 දෙවැනි කාර්තුවේ දී ඒකක 239.7 වූ අතර, එය 2013 දෙවැනි කාර්තුවේදී ඒකක 255.5 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.ඒ අනුව සියලුම පාරිභෝජන, අතරමැදි හා ආයෝජන භාණ්ඩවල සමස්ත උද්ධමන අනුපාතය සියයට 6.6 ක් වන බව දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

රුපියල ඉතිහාසයේ වැඩිම පසුබෑමට ලක්වේ

ශ්‍රී ලංකා රුපියල මෙතෙක් වාර්තාකළ අඩුම අගය දක්වා අද අවප්‍රමාණය වූ අතර උදෑසන ඩොලරයක මිල රුපියල් 135 ක සීමාවට පැමිණුනි.මේ අනුව, අද උදෑසන ගනුදෙනු ආරම්භයේදී ඩොලරයක මිල රුපියල් 133.20/30 ක්වූ අතර දහවල් වනවිට විශාල වශයෙන් රුපියල අවප්‍රමාණය විය.

මෙය වාර්තා වන්නේ පසුගිය මාස කිහිපය තුළදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල දිනක් තුළදී පහළ වැටුණු වැඩිම ප්‍රමාණය ලෙසයි.මේ අතර, බැඳුම්කර වෙළඳ පොළේ වසර පහේ බැඳුම්කර පොලිය සියයට 11.95/12.00 ක් ලෙස පැවතුණි.ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඉතිහාසයේ වාර්තාවූ අඩුම අගය දක්වා අද දහවල් අවප්‍රමාණය වීම පිළිබඳව මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අදහස් දැක්වීය.

මෙහිදී, ඔහු අවධාරණය කර සිටියේ මෙම කඩාවැටීම තාවකාලික සංසිද්ධියක් බවයි. අද උදෑසන ගනුදෙනු ආරම්භයේදී ඩොලරයක මිල රුපියල් 133.20/30 ක් පමණ වුවත් පසුව එය ඩොලර් 135 සීමාව දක්වා විශාල වශයෙන් අවප්‍රමාණය විය.

දේශීය දියර කිරි නිෂ්පාදනය 16% කින් වැඩිවෙලා

වසරේ මුල් මාස හය තුළදී දේශීය දියර කිරි නිෂ්පාදනය සියයට 16 කින් වැඩිවී ඇති අතර ආනයනික කිරිපිටි මෙටි්‍රක්‌ ටොන් පන්දහසකින් අඩුවී ඇති බව මධ්‍යම පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ කුලේෂ්වර් කුමාර් මහතා කියයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික දියර කිරි නිෂ්පාදනය ලීටර් මිලියන 332 වන බවත් එහි වටිනාකම රුපියල් බිලියන 16.6 ක්‌ බවද ඒ මහතා පැවැසීය.මධ්‍යම පළාතේ දෛනික දිය කිරි නිෂ්පාදනය ලීටර් දෙලක්‍ෂ විසිඅට දහසක්‌ වන අතර 2016 වසර වනවිට දියකිරි ලීටර් හාර ලක්‍ෂ පනස්‌දහසක්‌ දක්‌වා ඉහළ නැංවීමට සැලසුම් කර ඇත.

ආනයනික කිරිපිටි ප්‍රමාණය අඩුවීම නිසා රුපියල් මිලියන 3000 ක්‌ ඉතිරිවන අතර ඒ සඳහා මධ්‍යම පළාතේ දායකත්වය රුපියල් මිලියන 750 ක්‌ බවද පැවැසීය.දේශීය දියර කිරි නිෂ්පාදනය 2016 වසරේදී අවශ්‍යතාවය සඳහා කර ඇති සැලසුම් අනුව දේශීය කිරි දෙනුන්ගේ ගුණාත්මක තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමටද පියවර ගෙන ඇත.මේ වනවිට දෛනිකව කිරි ලීටර් 2.2 ක්‌ ලබා ගන්නා දේශීය කිරි දෙනුන්ගේ ඵලදායිතාවය අදියර කීපයකින් දිනකට කිරි ලීටර් 9.2 ක්‌ දක්‌වා ඉහළ නැංවීම සඳහා වැඩිපිළිවෙලක්‌ද ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවද පැවැසීය.දේශීය දෙනුන් සඳහා ජර්සි වර්ගයේ උසස්‌ ආරයේ ගව ශුක්‍ර තරල ගැබ් ගත කර උසස්‌ ආරයේ ගව පැටවුන් බිහි කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළක්‌ ආරම්භ කර ඇති අතර මධ්‍යම පළාතේ කෘතිම සිංචන ලබාදීමේ සියයට 68 ක ප්‍රතිශතය සියයට සියයක්‌ දක්‌වා වර්ධනය කිරීමටද සැලසුම් කර ඇත.

දකුණු ආසියාවේ ඉහළම ආර්ථික වර්ධන වේගය ශී‍්‍ර ලංකාවෙන්

2013 වසරේ දකුණු ආසියාවේ ඉහළ ම ආර්ථික වර්ධන වේගය වාර්තා කිරීමට ශී‍්‍ර ලංකාව සමත් වනු ඇතැයි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සඳහන් කරයි. එසේම ශී‍්‍ර ලංකාවේ ප‍්‍රගතිය පිළිබඳ සර්වශුභවාදී ලෙස ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව අදහස් පළකර තිබේ.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවකට අනුව දකුණු ආසියාවේ සෙසු රටවල ආර්ථික වර්ධන වේගය අඩු මට්ටමක පවතී.2013 වසරේ දී ශී‍්‍ර ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 6.8ක්% වනු ඇතැයි වාර්තාව පෙන්වා දෙයි. 2013 වසරේ යහපත් වර්ධනයක් සමඟ 2014 වසරේ දී ශී‍්‍ර ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 7.2% දක්වා වර්ධනය වනු ඇත. ආසියාවේ සංවර්ධනය වන රටවල් 45 වර්ධන වේගය 6.3% ක අගයක් ගනී.
දකුණු ආසියාවේ සාමාන්‍ය වර්ධන වේගය 5.6% ක් වන බව ද වාර්තාව පෙන්වා දෙයි. දකුණු ආසියාවේ විශාලත ම ආර්ථිකය වන ඉන්දියාවේ වර්ධන වේගය 2013 දී 5.6% ක් ද 2014 දී 6.2% වන බව එම වාර්තාව වැඩිදුරටත් පවසයි.එසේම ශී‍්‍ර ලංකාව හා සැසඳීමේ දී ඇෆ්ගනිස්ථානය, බංග්ලාදේශය, නේපාලය සහ පකිස්ථානය යන රටවල ආර්ථික වර්ධනය 2012 හා සැසදීමේ දී අඩු මට්ටමක් පෙන්නුම් කරන බවත් දේශපාලන වශයෙන් සිදුවන සංක‍්‍රාන්ති ඇතැම් රටවල ආර්ථික ප‍්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට බලපා ඇති බවත් වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් ය.

වසර දහයක්‌ම කැසිනෝ බද්ද නවතී!

කැසිනෝ ව්‍යාපාරයට අදාළ බදු වසර 10 ක කාලයක්‌ සඳහා ඉවත් කිරීමට රජය පෙරේදා (18 වැනිදා) මධ්‍යම රාත්‍රියේ ගැසට්‌ නිවේදනයක්‌ නිකුත් කර ඇති බව එ.ජා.ප. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

ඊයේ (19 වැනිදා) කොළඹ පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී අදහස්‌ දැක්‌වූ හර්ෂ ද සිල්වා මහතා කැසිනෝ ව්‍යාපාරය සඳහා බදු නිදහස දුන් එකම රට බවට ශ්‍රී ලංකාව ගිනස්‌ පොතට ඇතුළත් වන බවත් මේක ලෝක වාර්තාවක්‌ බවත් කීය.

ඡේම්ස්‌ පැකර් නමැති ලොව සිටින ලොකුම කැසිනෝ ව්‍යාපාරිකයාගෙන් කැසිනෝ බදු ඉවත් කර ගැනීමත්, දේශීය ව්‍යාපාරිකයාට බදු බර පැටවීමත් මහා අසාධාරණයක්‌.ලක්‍ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන ඇමැතිවරයාගේ හා මුදල් ඇමැතිගේ අනුමැතිය පරිදි මෙම ගැසට්‌ නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙන්නේ. වගකිවයුතු විපක්‍ෂයක්‌ හැටියට අපි මීට එරෙහිව පියවර ගන්නවා"යෑයි ද මෙහිදී හර්ෂ ද සිල්වා මහතා කීය.

රත්රන් පවුමක මිල රු.44,000කට බසී

අන්තර්ජාතික වෙළෙඳපොළේ රන් මිල තවදුරටත් අඩුවේගෙන යන බව ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පවසයි. අධිකාරියේ උපදේශක සිරිචන්ද්‍ර එදිරිසිංහ මහතා සඳහන් කළේ කැරට් 24 රත්රන් පවුම් සඳහා පනවා ඇති බද්දත් සමඟ රුපියල් 44,000 දක්වා ඊයේ වන විට පහළ බැස ඇති බවයි.

මෑතදී රත්රන් සඳහා පනවන ලද සියයට පනහ බද්දත් සියයට 5ක අධිභාරයත් නොතිබිණි නම් එම මිල තවත් පහත බසින බවද ඔහු පැවැසීය.

අන්තර්ජාතික වෙළෙඳපොළේ රත්රන් ඉල්ලුම අඩුවීම රන් මිල පහත බැසීමට එක් හේතුවක් විය හැකි බවට විශ්වාස කරන බවද එදිරිසිංහ මහතා කීවේය.විශේෂයෙන් ඉන්දියාව, චීනය, වියට්නාමය වැනි රටවල් වැඩිපුර රන් මිලදී ගෙන සංචිත හැදීම එයට බලපා ඇති බවද සිරිචන්ද්‍ර මහතා සඳහන් කෙළේය.

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive