තනතුරු අත්හැරියාට වරප්‍රසාද එහෙමමයි

uqia,sï weue;sjrekaf.a b,a,d wiaùu r.mEula
weue;s ;k;=rej,ska bj;a jk nj m%ldYhg m;a l<o uqia,sï uka;%sjreka kj fokdf.a ;k;=rej,g wod< lsisÿ jrm%idohla fï jk f;la bj;a lr ke;ehs wdKavqfõ fcHIaG m%ldYlfhla mejeiSh'ta wkqj Tjqkag ysñ wdrlaIdj" ks, jdyk" ld¾h uKav, iy md¾,sfïka;= jrm%ido ta whqßkau ,nd § ;sfí'

එන ජනාධිපතිවරණයට මං තරග කරන්නෙත් නෑ- ජනපති

tk ckdêm;sjrKhg ux ;r. lrkafk;a kE uyskaog iydh fokafk;a kE tcdmfhka ;reK cjhla wdfjd;a Wojq lrkjd- ckm;s

ó,. ckdêm;sjrKhg ;r. je§ug ;uka bÈßm;a fkdjk nj ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d úiska mjid we;s nj jd¾;d fjhs'Bfha Èk mej;s leìkÜ uKav, yuqfja§ ckdêm;sjrhd tlai;a cd;sl fmruqKq weu;sjreka iu.ska fua nj ioyka lr ;sfna'

ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන: ශ්‍රී ලංකාවට පළමු ජයග්‍රහණය

tx.,ka;fha fï Èkj, meje;afjk f,dal l=i,dk l%slÜ Y+r;dj,sfha§ ish m<uq ch.%yKh w;am;a lr.ekSug Y%S ,xldj iu;aúh'ta fõ,aifha ldä*a kqjr fid*shd .d¾âka l%Svdx.Kfha§ we*a>ksia;dkhg tfrysj ,l=Kq 34 l ch.%yKhla jd¾;d lrñks'

;rÕfha ldisfha jdish ÈkQ we*a.ksia;dk lKavdhu m<uqj mkaÿ heùug ;SrKh lf<ah'j¾Idj fya;=fjka ;rÕh k;r lrk úg Y%S ,xld lKavdhu mkaÿjdr 33la wjidkfha § lvq¨‍ 8la oeù ,l=Kq 182la /ia lr isáfhah'kuq;a j¾Idj ksid meh follg wdikak ld,hla m%udo ùu fya;=fjka tla bksula mkaÿjdr 41lg iSud lrk ,§'fÊ*aß jekavfia" ñ,skao isßj¾Ok iy wúYal m%kdkaÿ cQks 04 ;r.hg l%Svd lsÍug o we;=<;a ù fkdisáhy'

ආණ්ඩුවේ සියලුම මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් ධුරවලින් ඉවත් වෙයි

wdKavqfõ ;k;=re ork ishÆu uqia,sï wud;Hjreka" ksfhdacH wud;Hjreka" rdcH wud;Hjreka OQrj,ska bj;a ùug ;SrKh lrhs - rdjq*a ylSï

wdKavqfõ isák uqia,sï ckhd ksfhdackh lrk leìkÜ wud;Hjreka rdcH wud;Hjreka" leìkÜ fkdjk wud;Hjreka iy ksfhdacH wud;Hjreka ish OQrj,ska b,a,d wiaùug ;SrKh l< nj Y%S ,xld uqia,sï fldx.%ifha kdhl rjq*a ylSï uy;d mjihs'

තවුහිද් සංවිධානයට කෝටි ගණන් මුදල් එවූ ඉංජිනේරුවා අත්අඩංගුවට

fi!Èh iy lekvdj hk rgj, ikaksfõok bxðfkarejl= jYfhka fiajh lrñka isá ;jqysoa cud;a ;%ia; ixúOdkhg remsh,a fldaá .Kkska uqo,a tl;= lr tjQ njg iellrk Y%S ,dxlsl uqia,sï bxðfkarejl= jQ fudfyduâ iySka kiq¾§ka ^53& fydfrdõm;dk fmd,sish uÕska fmf¾od ^01& foysj, fmd,sia jifï§ w;awvx.=jg f.k ;sfí'

óg i;s lSmhlg fmr fydfrdõm;dk fmd,sish uÕska ;jqysoa cud;a ;%ia;hkag Woõ Wmldr l<ehs ielmsg úÿy,am;sjrhl= iy jHdmdßlhl= w;awvx.=jg .kq ,eì‚' fudjqka fofokdf.ka m%Yak lsÍfï§ ;õysoa cud;a ;%ia;hkag uqo,ska Wmldr l< fndfyda fofkl=f.a f;dr;=re wkdjrKh ù ;sfí' ta wkqj tu mqoa.,hska fidhd fydfrdõm;dk fmd,sish uÕska fufyhqï isÿlrkq ,nhs'

බුධ මිථුන රාශිගත වීම ඔබට?

.%y uKav,fha mxp uyd mqreI fhda. n,hla we;s lrkakd jQ .%yhska w;ßka nqO .%yhdf.ka Wodjkakd jQ Nø fhda. n,h 2019 cqks ui 2 jk bre Èk mdkaor 12 miqù ñks;a;= 21g nqO ñ:qk rdYs .;ùula iuÕ Wodfjhs' nqO .%yhd ñ:qk rdYsfhys wÕyreg wh;a uqjisri kelf;a ;=kajk y;rjk mdoj,;a rdyqg wh;a wo kelf;a iïmQ¾Kj;a .=reg wh;a mqkdjdi kelf;a m<jk fojk ;=kajk mdoj,;a .ukska 2019 cqks ui 21 jk lsú Èk mdkaor 2hs ñks;a;= 31 olajdu n,j;a jQ .ukl fhfokq we;'

සහරාන් අම්පාර නායකයාට දුන් ලක්ෂ 50ක් සොයා ගැනේ

l,auqfka ishdï iÕjd ;snq remsh,a ,laI 50la yuqfjhs-ududg jeä mßiaiug wrka ;shkak §,d

rdcH nqoaê fiajdfõ wïmdr ld¾hd,hg ,eneKq f;dr;=rla wkqj §¾> úu¾Yhkhlska miqj iydrkaf.a wïmdr Èia;%sla kdhlhd jk l,auqfka ishdï úiska iÕjd ;snq remsh,a ,laI 50l uqo,la wïmdr fmd,Sish iuÕ tlaj w;awvx.=jg f.k ;sfí'ñka ,laI 15 la Èk follg muK fmr fidhd.;a w;r b;sß ,laI 35 uqo, wo^31& fidhd .kq ,eìh'

නෙල්නා සමාගම හලාල් ඉවත් කරයි !

fk,akd ^Nelna& iud.u ish ksIamdok j,ska wo ^31& isg y,d,a ,dxPkh bj;a lrk nj tu iudfï idudkHdêldÍ ^úl=Kqï $ fjf<|& lms, rdcmlaI uy;d lshhs'fk,akd ^Nelna& iud.ug jir 20la msÍu .ek Bfha ^30& fld<U ,hsÜ yjqia .ef,a fydag,fha meje;s oekqj;a lsÍfï udOH yuqfõ§ Tyq fï nj lshd isáfhah'

එයාගෙන් මට තහංචි නෑ - තාරුකා වන්නිආරච්චි

újdy W;aijh fï jif¾§u .kakjd

Y%S isoaOd¾: f.!;u kdgH ud,dfõ uydudhd ìijf.a pß;h rÕmE ;dreld jkakswdrÉÑ fï Èkj, fg,s ;srh yev lrkafka í,elafï,a kdgHfha ‘j¾Id’ f,ih' fï úÈhg yuqjk ;dreld miq.shod újdy .súi .;a;dh' weh fï újdy .súi .ekSu yÈisfhau lf<a wehs@ wehf.a Ôjk iylrejd ljqo@ fï ;dreld ta .ek iy wehf.a Ôú;fha ;j;a úia;r lS wdldrhhs'

මුස්ලිම්වරුන් එක්වි තවුහිද් ජමාත් පල්ලියක් කඩයි

lelsrdj uvdgq.u m%foaYfha msysgd ;snQ ;õysoa cud;a ixúOdkfha  msßila je÷ï msÿï l< m,a,shla  lvd oeóug uvdgq.u uqia,sï ck;dj yd  m%Odk m,a,sfha idudðlfhda wo  ^29&  Èk l%shd l<y'

tys m%Odk iNdm;s tï' tÉ' tï' wlan¾ Ldka uy;d lshd isáfha ;u .ïudkfha mÈxÑ whl= úiska m%foaYfha orejkaf.a mqia;ld,hla i|yd bvï lene,a,la fjka fldg ;sìh§ úfoaYSh rgl ixúOdkhl uqo,aj,ska fuu ia:dkfha m,a,sh miq.sh ld,fha bÈ l< nj h'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive